Tags

Project start-up, begeleiding MIRT Verkenning en planuitwerking Calandspoorbrug

Gepubliceerd op 25 juni 2014

Advies en ondersteuning projectdirectie Sneller & Beter, Ministerie van VenW.

De Commissie Elverding heeft in april 2008 advies uitgebracht ten behoeve van ‘verbetering en versnelling van besluitvorming infrastructuur’. In het najaar van 2008 is de projectdirectie Sneller en Beter aan de slag gegaan om dit advies te vertalen naar de praktijk. Berenschot is gevraagd te ondersteunen bij de werkzaamheden van het adviescluster. De hoofdtaak van dit cluster was het verder operationaliseren en implementeren van het procesontwerp door middel van uitwerking en afronding van specifieke producten en instrumenten. Het procesontwerp is in nauwe samenwerking met een groot aantal interne en externe stakeholders tot stand komen. Berenschot was tevens als begeleider betrokken bij de handreiking MIRT-verkenningen en de actualisatie van het MIRT-Spelregelkader.

Diverse projectstart-ups voor MIRT-onderzoeken

Voor verschillende opdrachtgevers, zowel rijk als regio, heeft Berenschotprojectstart-ups (PSU) gefaciliteerd en de resultaten uitgewerkt. Recentelijk waren dit de PSU van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Airport Lelystad, het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam, de RijkstructuurvisieGrevelingen – VolkerakZoommeer en het MIRT-onderzoek N35. Doelstellingen van de bijeenkomsten waren veelal het creëren van een gedeeld vertrekpunt, het inventariseren van verwachtingen, het uitwerken van de onderdelen van het projectplan voor de verschillende fases, het opstellen van een planning, en het bespreken en vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden. Resultaat was dat al bij de start van een project aandacht werd besteed aan de inrichting van het project en het gelijkrichten van ideeën, doelen en belangen van direct betrokkenen. De PSU is daarmee een aanpak waarbij bij de start van een project intensief aandacht wordt besteed aan die aspecten: het snel en intensief ‘richten’ van een project. Bij een PSU wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding, de uitvoering en het vervolg. Resultaten werden gevat in bijvoorbeeld een gezamenlijk afgestemd startdocument, een bestuurlijk beslisdocument of een concept plan van aanpak.

Projectplan MIRT-verkenning Calandspoorbrug

Het Ministerie van IenM heeft Berenschot gevraagd te helpen bij het schrijven van het initiatiefdocument en het projectplan voor de MIRT-verkenning Calandbrug. Deze documenten zijn in nauwe samenwerking met de betrokken partijen vormgegeven: het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf van Rotterdam en ProRail. Door middel van uitgebreide documentenstudie, enkele interviews en een meerdere werksessies zijn het initiatiefdocument voor de Staatssecretaris en het ambtelijk projectplan opgesteld.