Tags

Publieke waarde realiseren


Er is geen gemeente in Nederland die niet samenwerkt met anderen om alle maatschappelijke opgaven waarvoor ze staan, te verwezenlijken. Van de grootste tot de kleinste gemeente, alle realiseren zij op veel terreinen publieke waarde in samenwerking met andere gemeenten, maatschappelijke partners en niet te vergeten de inwoners en ondernemers zelf. Daarbij is de dynamiek groot: gemeentelijke samenwerkingen ontstaan, verbreden en/of verdiepen zich vaak, maar kunnen ook afketsen op tegenstellingen in visies of belangen. Hoe realiseert u in dit krachtenveld publieke waarde?

Public Value model

Om publieke waarde te realiseren is ambtelijke en bestuurlijke organisatiekracht nodig. Ook moet zij voldoende gelegitimeerd zijn door de belanghebbenden. Deze visie, ontleend aan het Public Value model van Harvard-hoogleraar Mark Moore, vat de essentie van de werking van publieke organisaties in een netwerkachtige setting en bestaat uit 3 samenhangende domeinen, te weten:

  • Publieke waarde: dat wat u bereikt voor samenleving en gebied, oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
  • Legitimiteit: de rechtmatigheid van publiek handelen en het draagvlak onder de belangrijke stakeholders.
  • Organisatie: de wijze waarop dit is georganiseerd en wordt bestuurd.

Bij een goede invulling van en juiste balans tussen deze drie domeinen ontstaat publieke waarde op een effectieve, gelegitimeerde en efficiënte wijze.

Als gemeente publieke waarde realiseren

Aan de hand van het Public Value model hebben wij verschillende gemeenten geholpen hun publieke waarde te vergroten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een analyse van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard met een bijbehorend advies over de samenwerking die nodig is om de noodzakelijke bestuurskracht te realiseren.
  • Een adviesrapport voor de gemeente Voorschoten over het regionaal organiseren vanuit de publieke waarde van Voorschoten. Hiervoor analyseerden wij welke publieke waarde de gemeente voor haar inwoners en het gebied wil realiseren.
  • Onderzoek naar de inrichting van de samenwerking tussen de provincie Utrecht en gebiedscoöperatie O-gen, waarbij onder andere onderzocht is welke activiteiten bijdragen aan het realiseren van publieke waarde.

Meer weten over publieke waarde creatie?

Wilt u meer weten over het realiseren van publieke waarde? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs of lees verder in ons whitepaper ‘Publieke waarde realiseren met digitalisering en participatie’.