Tags

Ruimte voor de Rivier


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en Berenschot samen de Mid Term Review uitgevoerd van het programma Ruimte voor de Rivier.

Het ging hierbij enerzijds om het vaststellen van het doelbereik en anderzijds om de evaluatie van het proces met het oog op het vervolg van het programma. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dubbeldoelstelling van het programma (waterveiligheid versus ruimtelijke kwaliteit), de samenwerking tussen Rijk en regio (centrale aansturing, decentrale uitvoering) en de wijze van risicobeheersing ten aanzien van de aspecten tijd, geld en kwaliteit. In het kader van het onderzoek zijn vele documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd op bestuurlijk en ambtelijk niveau met betrokken van het Ministerie, RWS, waterschappen en provincies. Het onderzoeksrapport is eind 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ook voerden wij een Audit Overdiepsche polder uit. Dit project maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier en heeft als doel om met de ontpoldering van de Overdiepse Polder de Bergsche Maas meer ruimte te geven. In het project Overdiepse Polder loopt het waterschap risico’s, zoals het niet binnen de begroting realiseren van het project, maar ook het niet tijdig opleveren van het uiteindelijke projectresultaat. Voor de beheersing van het project zijn verschillende ‘checks and balances’ ingevoerd. Berenschot heeft op verzoek van het waterschap Brabanste Delta en aan de hand van een normenkader een audit uitgevoerd op de ‘checks and balances’ die op het project van toepassing zijn.

Verder adviseerden wij het onderdeel Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van Rijkswaterstaat over de vervlechting van de programmadirectie Ruimte voor de Rivier en het programmabureau HWBP-2 in de GPO–organisatie.

Tevens voerden wij in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uit naar de kosten van de invoering van een onderhoudsplicht van het vegetatiebeheer in de uiterwaarden (project Stroomlijn). Dit in verband met een voorgenomen wetsvoorstel van de minister om de gedoogplicht van grondeigenaren te wijzigen in een onderhoudsplicht. Dit wetsvoorstel is uiteindelijk ingetrokken mede gezien de hoge kosten die de invoering met zich mee zou brengen.


Zie ook