Samenwerking ingenieursbureaus Dordrecht en Zwijndrecht


In 2005 benaderden de ingenieursbureaus van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht Berenschot met de vraag op te treden als procesmanager voor structurele samenwerking tussen beide bureaus. Uit eerder onderzoek van Berenschot was gebleken dat de schaal van de afzonderlijke ingenieursbureaus te gering was voor het groeiend aantal gemeenteoverstijgende projecten.

De ambitie was om alle ingenieurs- en beheertaken uit te voeren vanuit een gezamenlijk Raadgevend Ingenieursbureau. Vanuit Berenschot werd een procesmanager aangesteld. Deze was verantwoordelijk voor het schrijven van een ondernemingsplan, het opstellen van een GR en voerde de regie over het totale proces. Er werd een stuurgroep gevormd met wethouders, gemeentedirecteuren en de procesmanager, met daarnaast een projectteam en deskundigenpoules.

Deze opzet leidde tot een ondernemingsplan met daarin missie en visie, taakstelling, vormgeving, cultuur en inrichting, takenpakket en GR-constructie. Daarnaast omvatte het plan financiële aspecten, voordelen en risico's, consequenties en randvoorwaarden, formeel totstandkomingsproces en afspraken over winkelnering. Tot slot waren tevens de uitkomsten van besprekingen met de medezeggenschap opgenomen. Op grond van het ondernemingsplan werd een bestuurlijk besluit gevraagd.