STZ Kostprijsonderzoek 2010


De Vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen vroeg Berenschot samen met een viertal STZ-instellingen de kostprijs van drie medische specialistische opleidingen te berekenen.

De bedoeling was hierbij gebruik te maken van de beschikbare gegevens van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Het kostprijsmodel dat Berenschot hiervoor hanteerde ging uit van reële activiteitenschema's van de arts in opleiding tot specialist, de begeleiding door de specialist/opleider en standaardproductietijd van de specialist bij deze activiteiten. Door kosten en/of opbrengsten hieraan toe te rekenen konden de effecten van de activiteiten voor het ziekenhuis enerzijds en de medisch specialist anderzijds worden bepaald. Berenschot pakte dit onderzoek aan door eerst te starten met een bijeenkomst met de Raad van Bestuur zodat het draagvlak geborgd kon worden. Vervolgens werd het onderzoek in drie delen uitgevoerd. In de eerste ronde werd het activiteitenschema van de AIOS en de begeleidingstijd dan wel vertragingstijd voor de medische specialist bepaald. Nadat dit verwerkt was, werd de tweede gespreksronde aangescherpt en na definitieve goedkeuring vastgesteld. Berenschot leverde de financiële gegevens van het ziekenhuis separaat op en stelde een eindrapportage op waar de uitkomsten per specialisme waren vastgelegd.