Succesvolle strategische koers


Een nieuwe strategische koers. Het productiebedrijf van een grote beursgenoteerde drukkerij stond voor deze uitdagende taak. Diverse externe en interne ontwikkelingen lagen daaraan ten grondslag. Berenschot ondersteunde het MT. Niet alleen bij het opstellen van het strategieplan, maar ook bij het doorvertalen van de plannen naar een professionele organisatie.

Strategische dialoog

Berenschot koos in het traject voor de methodiek van de Strategische dialoog. Een procesaanpak op maat om samen met de klant tot een nieuwe strategie te komen. De drukkerij was te spreken over de resultaten:

  • Een helder en kernachtig strategisch businessplan. Met daarin een scherpe en doorleefde formulering van het onderscheidend vermogen van het productiebedrijf.
  • Inzicht in karakteristieken en kritische succesfactoren vanuit de markt.
  • Een globaal plan van aanpak voor implementatie met te realiseren doorbraken.
  • Groot commitment in het MT voor de geformuleerde strategie. En een versterkte onderlinge band.

Kansen en bedreigingen

Het traject startte met een kick-off met het MT. Met als belangrijkste taak om de missie en visie te formuleren en de strategische doelstellingen te benoemen. Paul Pietersma, consultant bij Berenschot: ‘De acht MT-leden kregen de opdracht om de externe en interne omgeving te analyseren. Gekeken is naar de markt, de concurrentie en de klanten. Naar kansen, bedreigingen en kritische succesfactoren. En naar de belangrijkste sterke en zwakke punten en kerncompetenties.'

Groeitraject

De uitkomsten van de externe en interne analyse legden de basis voor de strategieformulering. Paul Pietersma: ‘Welke toekomstige eisen stelt de printbusiness? Wat is het eigen wensprofiel voor de corporatestrategy? Met behulp van deze vragen is het groeitraject uitgestippeld. En zijn alle opties voor producten, markten en competenties geformuleerd en gerangschikt naar wenselijkheid en haalbaarheid. Het MT heeft daaruit een keuze gemaakt. Waarna hoofdlijnen voor structuur en besturing zijn neergezet.'

Voortvarende start

In een activiteitenplan zijn afspraken vastgelegd voor het verder uitwerken van de strategie. Dit omvat de doorbraken die nodig zijn om het implementatietraject voortvarend op te starten.