Tags

Beleidsdoorlichting Waterkwantiteit

Gepubliceerd op 9 maart 2015

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft Berenschot een beleidsdoorlichting uitgevoerd van artikel 11 Waterkwantiteit op de begroting van IenM.

In deze doorlichting is onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid dat valt onder artikel 11 Waterkwantiteit. Het betreft onder andere de onderwerpen Algemeen waterbeleid (Bestuursakkoord Water, Nationaal Waterplan), Waterveiligheid (Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, 3de en 4de toetsing primaire keringen) en Grote Oppervlaktewateren (Noordzee, Waddenzee, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied). Van deze onderwerpen is nagegaan welke instrumenten zijn ingezet en tot welke resultaten en effecten deze instrumenten hebben geleid in relatie tot de middelen die daartoe zijn ingezet. De bevindingen en conclusies zijn beschreven in een rapportage die in december 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd.