Werken aan weer aan het werk!


Uitvoering in de sociale zekerheid

Auteur(s): Ben Kokx, Diederik Kok, Floris Bannink, Ilse Avontuur, Ing You Tan, Jeroen Gelevert en Roel Gans
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2002 (Berenschot Fundatie)
Uitgavedatum: 6 oktober 2002
ISBN: 90 232 3837 0
Pagina's: 137
Bestelling: Dit boek is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

Deze publicatie gaat over het uitvoeringsproces in de sociale zekerheid en is de resultante van een uitgebreid onderzoek dat is uitgevoerd door Berenschot. Analyse en aanbevelingen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring van de groep met veranderingsprocessen in de sector van de sociale zekerheid. Belangrijk zijn in dit kader de komst van wet Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen en de wet Verbetering Poortwachter begin 2002. Aan de verwachte effecten van deze beide wetten wordt uitgebreid aandacht besteed.

Aanleiding voor het initatief is de al langer bestaande opvatting binnen de groep Sociaal domein van Berenschot, dat veranderingen in de sociale zekerheid over de verkeerde dingen gaan. Eigenlijk gaat het nooit over de kwaliteit van het uitvoeringsproces en de medewerkers die daarin werken. Terwijl juist daar kansen liggen voor verbeteringen in termen van het (weer) aan het werk helpen van cliënten.

Het eerste boek beschrijft de ontwikkelingen rondom en veranderingen in het stelsel gedurende de laatste tien jaar, waarbij het vooral gaat over de Bijstand en de WAO. Veranderingen worden geanalyseerd en beoordeeld op hun effecten. Conclusie is, dat de veranderingen vooral gericht waren op de structuur van de landelijke en regionale uitvoeringsorganisatie, de wet- en regelgeving en de inhoudelijke kant van de voorzieningen. Het primaire uitvoeringsproces tussen en binnen de betrokken organisaties bleef onderbelicht. In algemene zin kan gesteld worden dat de veranderingen:

  • het uitvoeringsproces alleen maar complexer hebben gemaakt
  • geen direct aanwijsbare positieve gevolgen hebben gehad voor het uitke-ringsvolume;
  • de arbeidsvreugde van de medewerkers in de sector eerder hebben doen afgenomen dan doen toegenomen.

Dit eerste boek is vooral interessant voor beleidsmakers en beslissers op politiek niveau. Het tweede boek is gericht op het management van uitvoeringsinstellingen. Het gaat in op mogelijkheden om het uitvoeringsproces te verbeteren en presenteert daarvoor het W&I-matchingmodel. Dit model brengt op verschillende niveau's een match tot stand, bijvoorbeeld tussen de fase in het werkproces en het karakter van de werkzaamehden, tussen taak en competentie van medewerkers en tussen categorieën van cliënten en soort reïntegratietrajecten. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) en Gemeentelijke sociale diensten (GSD-en) vinden hierin een handreiking en tips om hun uitvoeringsproces van de WAO en de Bijstand te veranderen en verbeteringen daarin daadwerkelijk door te voeren. Zodanig dat dat proces beter aansluit op hét beleidsthema van nu: werk boven inkomen.


Werken aan weer aan het werk

Zie ook