Het schaakbord van de Participatiewet


Auteur(s): Maarten Adelmeijer, Christiaan Gort, Martin Hekelaar en Floor Vreeswijk
Uitgave: Utrecht, Berenschot, 2014
Uitgavedatum: 21 oktober 2014
Bestelling: Je kunt de publicatie bestellen door een mail te sturen naar Floor Vreeswijk.

Beschrijving


Naar aanleiding van de aanstaande invoering van de Participatiewet worden op lokaal en regionaal niveau allerlei uitvoeringskeuzes gemaakt. Welke organisatievormen in het sociaal domein kunnen we onderscheiden? En welke keuzes en motivaties gaan daaraan vooraf?


Inhoudsopgave


Berenschot heeft hier onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat een grote hoeveelheid gemeenten kiest voor het integreren van de uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein. In dit geval zijn het sw-bedrijf en de sociale dienst tot één organisatie verweven. Aan de andere kant van het spectrum zien we juist een organisatievorm waarbij de taken gesplitst zijn naar verschillende organisaties. Zo treffen we opsplitsingen aan naar twee organisaties, één gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en één gericht op mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt, of drie organisaties waarbij ook de uitkeringsverstrekking in een apart bedrijf is ondergebracht.

Berenschot heeft deze vormen in kaart gebracht en gezocht naar de achterliggende keuzes en motieven. Zo leiden de verschillen in keuzes en achterliggende motieven tot zes overwegingen die volgens Berenschot een rol moeten spelen bij het maken van keuzes rondom de inrichting van het sociaal domein, zoals het bepalen van prioritaire doelgroepen en hoe een congruente werkgeversdienstverlening tot stand kan worden gebracht.

Het resultaat hiervan staat beschreven in de publicatie “Het schaakbord van de Participatiewet”.