Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023 | Berenschot

Dienst

Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO ) is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Wij helpen onderwijsinstellingen bij het realiseren van alle ambities en doelstellingen uit dit programma.
Afbeelding - Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023

Herstel én ontwikkeling

Elke generatie leerlingen verdient hoog- en volwaardig onderwijs en daarmee kansen op een goede toekomst. Dat geldt ook voor de generatie die momenteel hard door de gevolgen van COVID-19 wordt getroffen. Daarom presenteerde het kabinet op 17 februari jongstleden het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Deze extra middelen zijn broodnodig, zeer welkom maar het programma vraagt veel van uw onderwijsinstelling. Om het te realiseren, dient u de problematiek goed in kaart te brengen, interne en externe partijen intensief te betrekken en interventies te bepalen en te organiseren. Daar komt het plannen, begroten, monitoren en verantwoorden nog bij. En dat allemaal bovenop het extra werk dat deze pandemie al met zich meebrengt.

Essentie in één oogopslag

Het NPO is een uitvoerig document van 26 pagina’s met tal van doelen, maatregelen, voorwaarden, cijfers en bedragen. Wij hebben voor u de belangrijkste punten uit dit document op één A4’tje uiteengezet, zowel voor het primair en voortgezet onderwijs als voor mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen. Zo heeft u de essentie van het plan in één oogopslag inzichtelijk en kunt u gemakkelijker intern en extern het gesprek voeren. De overheid vraagt u immers vroegtijdig in gesprek te gaan met studenten, personeel, bestuur en medezeggenschap, maar ook met relevante samenwerkingspartners en gemeenten. Daarom hebben we in bovenstaande documenten bovendien op het A4’tje tevens een handig overzicht opgenomen met de stappen die u dient te zetten om invulling te geven aan het NPO.

Wij helpen u graag bij het realiseren van alle ambities en doelstellingen uit het programma. Bijvoorbeeld door de coördinatie van (een gedeelte van) het programma over te nemen, gegevens te verzamelen en te analyseren, de juiste maatregelen te selecteren of het programma te monitoren en bij te stellen.

Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen scholen en onderwijsinstellingen bij het realiseren van alle ambities en doelstellingen uit het Nationaal Programma Onderwijs onder andere via:

  • Het coördineren van (een gedeelte van) het traject. Daarbij vormen we een team samen met de deskundige medewerkers binnen uw instelling.
  • Het leggen en onderhouden van de contacten met de stakeholders. Waar nodig benaderen we onze contactpersonen bij het Ministerie van OCW en de Inspectie.
  • Het afnemen van scans en vragenlijsten en het analyseren van de gegevens. Relevante data uit uw systemen nemen we daarin mee.
  • Het adviseren bij het selecteren van maatregelen, inclusief de keuzes in termen van mensen en middelen.
  • Het optreden als penvoerder van het met uw medewerkers gevormde team te schrijven meerjarenplan 21/22 en 22/23.
  • Het monitoren, bijstellen en verantwoorden gedurende de uitvoering van het meerjarenplan of schoolprogramma.