Ethisch en integer handelen | Berenschot Academy

Berenschot Academy

Ethisch en integer handelen (incompany)

Tijdens deze masterclass kijken we niet alleen vanuit regels – iedereen is het er wel over eens dat corruptie verwerpelijk is – maar ook vanuit waarden.
Afbeelding - Ethisch en integer handelen (incompany)

Integriteit is een belangrijk thema in een samenleving die steeds meer transparantie verlangt en eist dat bestuurders zich verantwoorden voor hun gedrag. Ook de (semi)publieke sector heeft hier in toenemende mate mee te maken. Maar wat is integer handelen precies? Hoe gaat u om met grijze gebieden? En wat moet u regelen om ethisch en integer handelen in te bedden in uw organisatie? Tijdens deze masterclass kijken we niet alleen vanuit regels – iedereen is het er wel over eens dat corruptie verwerpelijk is – maar ook vanuit waarden.

Over de opleiding

Ethisch en integer handelen (incompany)

Doelgroep

De masterclass ‘Ethisch en integer handelen’ wordt gegeven voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder raadsleden, colleges, ambtelijke afdelingen en raden van commissarissen.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass beschikt u over de meest relevante informatie en inzichten op het gebied van ethiek en integriteit. Op basis hiervan kunt u de gedragscode binnen uw organisatie opstellen of bijstellen. U kunt bovendien adequaat omgaan met dilemma's. Daarnaast beschikt u over praktische handvatten om ethisch en integer handelen binnen uw organisatie te waarborgen.

Programma

De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

Onderdeel 1 – Inleiding integriteit (45-60 minuten)

De bijeenkomst start met een plenaire inleiding. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is integriteit?
  • Trends en ontwikkelingen op het gebied van integriteit.
  • Formeel juridisch kader integriteit.
  • Integriteit binnen uw eigen organisatie.

Hierbij maken we gebruik van Mentimeter: een systeem dat iedereen de mogelijkheid biedt aan de discussie deel te nemen met behulp van een smartphone of tablet.

Onderdeel 2 – Oefenen met thema’s en dilemma’s uit de
praktijk (45-60 minuten)

Tijdens dit onderdeel zoomen we in op een aantal veelvoorkomende thema’s en dilemma’s. We oefenen de omgang met een medewerker, besluiten in situaties waar (de schijn van) belangenverstrengeling kan optreden, hoe u het beste kunt omgaan met een uitnodiging of met declaratiegedrag.

Hiervoor verdelen we de deelnemers in subgroepen van ongeveer zes personen. Elk groepje discussieert met elkaar aan de hand van dilemma’s, waarna ze de uitkomst steeds kort plenair terugkoppelen. Afhankelijk van de diepgang van de discussie behandelen we zo’n drie tot vijf thema’s op het gebied van integriteit.

Elk thema kent een inhoudelijke en een procescomponent. De inhoudelijke component gaat over hoe u tegen een bepaald thema of dilemma aankijkt. De procescomponent heeft betrekking op hoe u als persoon omgaat met het vermoeden van een misstand, over transparantie of over omgangsvormen.

Onderdeel 3 – Integriteitsagenda (15-30 minuten)

Tot slot van de bijeenkomst gaan we aan de slag met de integriteitsagenda. Hiermee wordt een eerste aanzet gemaakt voor wat in uw organisatie nodig is op het gebied van a) regels (waaronder een gedragscode); b) prikkels (zoals straffen en belonen); c) oefenen en dialoog, en d) organisatorische borging.

Werkwijze

Na een algemene inleiding over integriteit en ethiek discussieert u samen met anders deelnemers in groepjes van circa zes personen over thema’s en dilemma’s uit de praktijk. Voorafgaand aan de masterclass wordt u gevraagd een dilemma in te sturen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de leercyclus van Kolb (oefenen en reflecteren). Vervolgens gaat u aan de slag met het opstellen van een eerste integriteitsagenda voor uw eigen organisatie. Na afloop ontvangt u een hand-out van de presentatie die tijdens de masterclass wordt gegeven.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data en locatie

Waar en wanneer u dat wenst

Deze opleiding kunt u binnen uw organisatie als incompany organiseren en volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.