Bestuurlijk-juridisch organiseren


Veel organisatiekundige vraagstukken in de publieke en semipublieke sector hebben een juridische component. Vaak vloeit het veranderen of inrichten van een rechtsvorm voort uit een schaalvergroting of -verkleining, een fusie of een verzelfstandiging.

Naarmate er meer op het spel staat, worden de juridische aspecten belangrijker. Berenschot adviseert bij het veranderen en inrichten van rechtsvormen, waarbij bestuurlijke aspecten zoals regie en sturing een voorname rol spelen. Onze kracht is dat we in oplossingen denken: uitgaan van wat juridisch wél kan in plaats van wat niet mogelijk is. We maken de vaak complexe wetgeving praktisch hanteerbaar voor onze opdrachtgevers.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door integraliteit waarbij we voortdurend schakelen tussen inhoudelijke kennis en procesvaardigheden. Het recht heeft in onze ogen niet alleen een structurerende of begrenzende functie in opdrachten, maar ook een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Onze praktijk laat zien dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een sneller en beter voorspelbaar besluitvormingsproces met inhoudelijk hoogwaardige resultaten. Dit blijkt vaak een adequate basis te zijn voor een goed gestructureerd en ordentelijk uitvoerings- en implementatietraject.

Veel voorkomende klantvragen

  • Fusie en samenwerking van decentrale overheden Hoe realiseren we de fusie/samenwerking, bijvoorbeeld op het terrein van belastingsamenwerking, sociale zaken, regionale uitvoeringsdienst of shared service centre? Hoe richten wij onze samenwerking in? Welke rechtsvorm is het meest geschikt? Wat zijn wensen en eisen bij samenwerking?
  • Verzelfstandigingen Hoe liggen de zeggenschapsverhoudingen formeel en hoe worden die na verandering? Hoeveel binding of juist afstand moet er (blijven) bestaan tussen de moederorganisatie/het bestuur en de nieuwe organisatie/het management? Hoe moeten de rollen van eigenaar, toezichthouder en/ of opdrachtgever onderscheiden worden? Welke formele procedures moeten gevolgd worden bij een verandering en welke treden in werking bij een worst-case-scenario?
  • Governance overheden en maatschappelijke ondernemingen Is het huidige governancemodel deugdelijk? Beschikt elk orgaan over de juiste bevoegdheden? Hoe bewaken we de juridische kwaliteit van de structuur? Hoe beoordelen we onze onderwijs- en examenregelingen?
  • Juridisch organisatieadvies en -ontwerp Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor onze samenwerking/nieuwe entiteit?
  • Vertaling van beleid in wetgeving We zoeken hulp bij het opstellen van brondocumenten, zoals mandaatregelingen, statuten, subsidieregelingen, gemeenschappelijke regelingen.
  • Waarheidsvinding, integriteit en organisatie-ethiek Heeft een bestuurder volgens de geldende normen gehandeld bij een bepaalde activiteit? Hoe verhoudt de handeling zich tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
  • Wets- en beleidsevaluaties Heeft een wetsdoelstelling de beoogde werking in de praktijk (gehad)? Hoe doeltreffend is invoering van een bepaalde wettelijke maatregel (geweest)?
  • Uitvoering subsidieregelingen Wij hebben een subsidieregeling opgesteld maar kunnen de uitvoering ervan zelf niet aan. Hoe regelen we nu de beoordelen van de subsidieaanvragen en afhandeling van de bezwaarschriften en beroepschriften?
  • Inrichting van de juridische functie Hoe efficiënt en effectief is de huidige inrichting van de juridische functie binnen onze organisatie?

Publicaties

In opdrachten waar wet- en regelgeving een structurerende factor is geeft Berenschot advies dat bestuurlijk past, juridisch deugt en organisatorisch werkt. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we onze juridische expertise verbinden aan andere relevante disciplines. Daarmee realiseren we integrale oplossingen voor vraagstukken in complexe bestuurlijke omgevingen.