Gemeentescan Corona


Als bestuurder of manager van een gemeente wilt u tijdens deze coronacrisis de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen. Over het verloop van de pandemie en de gevolgen ervan bestaat voornamelijk onzekerheid. Desalniettemin is het verstandig om nu al de balans op te maken, toekomstige consequenties in beeld te brengen en hiernaar te handelen. De Gemeentescan Corona helpt u hierbij.

Snel en gestructureerd

De Gemeentescan Corona is een quick scan die snel en gestructureerd de belangrijkste consequenties van de coronacrisis voor gemeenten in kaart brengt. Zowel voor de inhoudelijke kant van beleid en projecten, als voor capaciteit en financiën. Naast een momentopname van de huidige gevolgen, helpt de scan u zo goed mogelijk vooruit te kijken naar de toekomstige gevolgen en biedt deze u handvatten voor een herstelplan.

Gefundeerde beslissingen

De Gemeentescan helpt u om zo gefundeerd mogelijk beslissingen te nemen. De scan schetst een beeld op hoofdlijnen en is bedoeld voor het maken van strategische keuzes. Het bestuur en management kunnen op basis van de inventarisatie en analyse beter onderbouwde keuzes maken: beleidsmatig, intern en financieel.

Concreet resultaat

Het eindresultaat van de scan is een rapportage van Berenschot met daarin:

  • een momentopname: overzicht van de beleidsmatige en organisatorische consequenties van de crisis tot nu toe en handvatten voor een herstelplan
  • een vooruitblik: overzicht van de te verwachten beleidsmatige en organisatorische consequenties op de korte en lange termijn en handvatten voor een herstelplan
  • een financiële analyse met een momentopname en een vooruitblik op de lopende begroting. Deze is geschikt als financiële tussenrapportage en/of als module (paragraaf) van de kadernota of begroting van de gemeente.

Opbouw

De scan is opgebouwd langs de taakvelden van het Besluit begroting en verantwoording (BBV), zodat het college, het management en de raad in één oogopslag kunnen zien waar de verantwoordelijkheden liggen voor de belangrijkste (te verwachten) gevolgen voor beleid en projecten en voor de capaciteit binnen de organisatie. Bovendien kan zo een directe link met de financiële consequenties worden gelegd. De analyse en handvatten volgen de methode van opgavegericht werken aan publieke waarde: het werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven staat centraal.

Expertise en ervaring

Het verdere verloop van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen gaat gepaard met veel onzekerheid. Ook wij als Berenschot-adviseurs kunnen niet in de toekomst kijken. Op basis van onze expertise op diverse gemeentelijke terreinen en onze ervaring in opdrachten bij gemeenten in heel Nederland kunnen we u echter wel belangrijke inzichten bieden.

Aan de slag!

Wilt u in het oog van deze storm zo gefundeerd mogelijk besluiten nemen? Neem dan contact op met Philip van Veller, Floris Bannink of Vincent Janssen. Zij vertellen u graag meer over de Gemeentescan Corona.