Maatschappelijk vastgoed


Wat is de maatschappelijke waarde van uw maatschappelijke accommodaties? Hoe kunt u als gemeente sturen op behalen van het maximale maatschappelijke rendement van deze accommodaties, hoe kunt u uw accommodatiemanagers de optimale keuzes laten maken en hoe kunt u hierover heldere verantwoording afleggen aan de gemeenteraad?

Berenschot heeft in samenwerking met de gemeente Nijmegen het Afwegingsmodel Maatschappelijk Vastgoed ontwikkeld. Dit is een methodiek waarmee de maatschappelijke activiteiten van accommodaties worden getoetst aan de bestuurlijke voornemens, het gemeentelijke beleid en de unieke kenmerken van het verzorgingsgebied Met het model maakt u inzichtelijk in welke mate de activiteiten, die worden georganiseerd in de accommodaties, bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen.

De waarde van de methodiek

De methodiek biedt richting op twee niveaus, namelijk dat van de individuele accommodatie en dat van de gemeentelijke portefeuille van maatschappelijk vastgoed als geheel.

De individuele accommodatie

Op het niveau van de accommodatie leert u welk rendement de activiteiten opleveren. Dat rendement bepaalt u zelf, met hulp van het model, door een normenkader op te stellen aan de hand van gemeentelijk beleid en de kenmerken van het verzorgingsgebied. Aan de hand van dit normenkader kunt u de activiteiten toetsen en vervolgens het maatschappelijk presteren van de hele accommodatie meten. De accommodatiemanager kan vervolgens aan de slag met het realiseren van een optimale mix van activiteiten.

"Met het afwegingsmodel kunt u accommodaties objectief op waarde schatten, gerichter sturen op maatschappelijke rendement en op helder wijze verantwoording afleggen over mate waarin de activiteiten in de accommodaties bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen."

De gemeentelijke portefeuille

Op het niveau van de portefeuille kunnen de resultaten van de verschillende accommodaties vervolgens gemeten worden. Zo wordt duidelijk welke accommodaties optimaal voldoen aan de gemeentelijke uitgangspunten. U krijgt inzicht in de mate waarin de accommodaties bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen op diverse gemeentelijk beleidsvelden (zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen of allochtonen). Zo kunt u bepalen of de beschikbare middelen effectief worden aangewend voor het organiseren van activiteiten met een hoge maatschappelijke waarde, of dat er ruimte is voor verbetering. Een keuze voor uitbreiding of beperking van het aantal accommodaties kan vervolgens met hulp van dit model beargumenteerd worden. Deze informatie kunt u gebruiken in uw verantwoording naar de gemeenteraad en stelt u in staat om gemeentelijke doelstellingen, indien nodig, bij te stellen.

Een passend afwegingsmodel voor u?

Het afwegingsmodel is een basismodel dat wij samen met u op maat maken voor uw gemeente. Door onze ervaring met dit model kunnen wij de inspanning voor u zo beperkt mogelijk houden. Door het bestuderen van diverse gemeentelijke documenten kunnen wij snel de eerste contouren van het afwegingsmodel met u bespreken. Vervolgens organiseren wij een vervolgsessie met enkele van uw beleidsmedewerkers alsmede met vertegenwoordigers uit de praktijk (bijvoorbeeld accommodatiemanagers). In deze sessie gaan wij concreet aan de slag met het bouwen van uw model en het vergelijken van accommodaties en activiteiten. Na afloop van deze sessie maken wij het model voor u compleet en krijgt u dit zowel analoog als digitaal aangeleverd, voorzien van een heldere handleiding. Voor het doorlopen van dit proces en een maatwerkmodel vragen wij een vergoeding van € 4.800,-.


Publicaties

Zie ook