Tags

Media


Het snel veranderende medialandschap vraagt om constante vernieuwing en strategische heroriëntaties.

Digitalisering van informatie. De snelheid van het nieuws die daarmee gepaard gaat. Consumenten die zich niet makkelijk meer binden aan specifieke informatiedragers. Zowel omroepen als uitgeverijen staan voor de uitdaging om hun organisatie zo in te richten dat zij kunnen inspelen op de technologische ontwikkelingen en snel veranderende wensen van de gebruiker. Omroepen worden daarnaast geconfronteerd met forse taakstellingen vanuit het Rijk. Dat noopt hen om met minder geld de (nieuwe) organisatie opnieuw in te richten, met instandhouding van de programmatische kwaliteit en pluriformiteit. Vergaande samenwerking of fusies zijn daarbij mogelijke oplossingsrichtingen.

Berenschot helpt bestuur en management van mediabedrijven en overheden afgewogen strategische keuzes te maken. Wij doen onderzoek, geven advies en verlenen ondersteuning bij het realiseren van de plannen. Daarbij combineren we bedrijfskundige wetmatigheden en politiek-bestuurlijk gevoel met affiniteit voor het product: van programma, krant tot website.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Organisatiestrategie Welke strategische keuzes moeten we maken en wat betekenen deze voor de organisatie?
  • Structuur en cultuur Hoe kan ik mijn eigen organisatie slimmer inrichten?
  • Bezuinigingen Hoe kunnen we zorgvuldig en gefundeerd keuzes maken, uitgaande van de taakstellingen die ons boven het hoofd hangen?
  • Samenwerking en fusie Welke kansen biedt samenwerking of fusie voor onze organisatie(s), en wat levert het op? Hoe maken we van een voorgenomen fusie een succes?

jeroen-gelevert

"Nieuwe technologie en ander consumentengedrag dwingen omroepen en uitgeverijen na te denken over hun toekomstige inrichting. Overheden wegen de consequenties voor te voeren beleid. Zo is het Rijk op dit moment richtinggevend bij de hele fusiegolf binnen het publieke bestel. Deze beweging zal uiteindelijk resulteren in een kleiner aantal omroepen. Maar ook in nieuwe strategische samenwerkingsverbanden met andere mediapartners zoals uitgeverijen en regionale omroepen. Taakstellingen zijn fors, bezuinigingen onontkoombaar. De uitdaging is om deze zo veel mogelijk weg te houden bij het primaire proces: het maken van een pluriforme en kwalitatief goede programmering. Hiervoor moet een realistische én duurzame toekomststrategie uitgestippeld worden."

Jeroen Gelevert
Managing director Berenschot