Tags

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt


De economie loopt vast zonder voldoende gekwalificeerd personeel. Een vraagstuk van grote urgentie en niet te onderschatten belang, gelet op de komende tekorten aan bijvoorbeeld technici, onderwijzers en verpleegkundigen.

Vragers en leveranciers van arbeid en hun bestuurlijk verantwoordelijken (de drie O's: ondernemers, overheid en onderwijs) hebben er in verband met de sterke onderlinge afhankelijkheden alle belang bij om op een vruchtbare, efficiënte manier met elkaar in gesprek te zijn over vraagstukken, oplossingen en acties. Met andere woorden: gezamenlijke agendavorming en uitvoering. Om dit te bereiken vindt afstemming plaats over gezamenlijke belangen en worden afspraken gemaakt op bestuurlijk niveau die uiteindelijk een vertaling (moeten) krijgen op operationeel niveau. Tegelijkertijd doet de overheid een beroep op kennisinstellingen om hun kennis te valoriseren en beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven.

Op het terrein van aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs beschikken we over een lang track record, uitgebreide expertise en een hoge klanttevredenheid. We voeren veel opdrachten uit voor de verschillende partijen op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs, zoals onderwijsinstellingen, kenniscentra, branches en bedrijven, centres of expertise/centra voor innovatief vakmanschap, UWV, leerwerkloketten, Kamers van Koophandel, gemeenten en provincies. We waren onder andere verantwoordelijk voor de Handreiking Van Alliantievorming tot Arrangementen, Regionale Agenda Arbeidsmarkt - Beroepsonderwijs (RAAB) in vier regio's, de investeringsagenda MBO: MBO en Economie, Onderzoek Kennispoort Zwolle, Ondersteuning Pieken in de Delta Noord-Nederland, Economisch Knelpuntenonderzoek Leren en Werken Noord-Holland, landelijke evaluatie van de Leerwerkloketten, Regionale vraagprognoses arbeidsmarkt en HBO en Leven Lang Leren.