Beleidsevaluaties


Beleidsevaluaties zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van de begrotingscyclus. Met behulp van evaluaties krijgen overheden inzicht in de vraag of het beleid goed is uitgevoerd en de beoogde effecten heeft gehad.

Evaluaties zijn daarmee een belangrijke bron voor het waarderen of beoordelen van de inspanningen van de overheid, oftewel het verkrijgen van verantwoordingsinformatie. Zo bezien zijn evaluaties het sluitstuk van de beleidscyclus. In de regel gaat het hier om ex post evaluaties.

Tegelijkertijd is een evaluatie meer dan dat. Elke evaluatie levert immers aanknopingspunten op om de uitvoering van het beleid te optimaliseren en de effectiviteit te vergroten. Voor een lerende organisatie markeert de evaluatie daarmee niet het einde van de beleidscyclus, maar een onmisbare fase in de beleidsontwikkeling. Dat geldt in het bijzonder voor ex ante en tussentijdse evaluaties, maar natuurlijk evenzeer voor ex post evaluaties.

Berenschot heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van evaluaties van wetten, beleidsprogramma's en organisaties. Hierdoor beschikken we niet alleen over zeer veel praktijkervaring, maar volgen we ook de meest recente beleidsmatige en wetenschappelijke inzichten. Onze evaluaties voldoen daarmee aan de eisen die vanuit de begrotingen worden gesteld. Ze kunnen met andere woorden de ‘toets der kritiek' doorstaan.

Berenschot kan helpen bij de volgende (fasen van) evaluaties:

  • Voorbereiding evaluatie Waar heeft de evaluatie precies betrekking op? Waar heb ik de resultaten voor nodig? Welke vragen moet ik stellen? Wat is een passend evaluatiedesign? Welke uitvoeringskosten zijn daarmee gemoeid?
  • Beleidsdoorlichting/wetsevaluatie Een heel begrotingsartikel, een wet of enkele artikelen daaruit moeten worden geëvalueerd. Hoe hou ik daar grip op? Welke accenten leg ik? Hoe pak ik dat aan? Wat betekenen de uitkomsten voor de uitvoering van het beleid/de wet in de toekomst?
  • Evaluatie van een beleidsprogramma Wat zijn de effecten van het beleidsprogramma? Welke instrumenten hebben daar het meeste aan bijgedragen? Is de uitvoering goed verlopen? Welke punten gingen goed en welke gingen slecht? Welke lessen zijn daaruit af te leiden?
  • Effectiviteit van beleidsinstrument Wordt de maatregel doelmatig uitgevoerd? Tot welke resultaten leidt dat? Wordt het beleidsprobleem daarmee opgelost?
  • Evaluatie van een organisatie Er is een organisatie in het leven geroepen om bepaalde taken uit te voeren. De overheid levert een belangrijke financiële bijdrage. In hoeverre opereert de organisatie effectief en doelmatig? Onder welke voorwaarden kan de overheidsbijdrage worden afgebouwd?
  • Procesevaluatie Het proces loopt niet als verwacht. Hoe komt dat? Wat zien we over het hoofd? Welke wijzigingen moeten we aanbrengen?