Decentralisatie van AWBZ naar Wmo

Gepubliceerd op 29 oktober 2013

De decentralisatie van begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt grote gevolgen mee voor gemeenten en brancheorganisaties. De voorbereiding op deze overgang vraagt zowel om inhoudelijke als projectmatige expertise.

'Meedoen' in de samenleving is in de Wmo een belangrijk begrip. De Wmo omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

Hoewel de kaders van de Wmo door het ministerie van VWS worden aangegeven, is elke gemeente vrij daarbinnen haar eigen beleid te maken. Hoe formuleer je als gemeente dit beleid? Hoe richt je de gemeentelijke organisatie daarop in? Hoe speel ik in op de overheveling van gedeelten van de AWBZ naar de Wmo?

Wat doet Berenschot?

Berenschot heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van decentralisaties en de hierbij behorende gevolgen voor beleidsuitvoeringen, onder andere als projectleider AWBZ naar Wmo.

Ook bij aanbieders en brancheorganisaties hebben we veel ervaring op dit gebied. Zo is Berenschot door de brancheorganisatie MEE gevraagd om tijdelijk de functie van senior beleidsmedewerker Wmo in te vullen. De werkzaamheden zijn hierbij gericht op het optimaliseren van de samenwerking tussen regionale MEE-organisaties en op het ondersteunen van deze regionale organisaties. Er wordt een KenniskringWmo opgezet en de senior beleidsmedewerker is betrokken bij het project MEE op Weg. Hiernaast doet Berenschot een voorstel voor de inzet van MEE op het gebied van sport en gezondheid.

Tot slot heeft Berenschot twee maal het project ‘Werk is de beste zorg’ uitgevoerd, waar adviseurs van Berenschot in samenwerking met SW-bedrijven, zorginstellingen en welzijnsinstellingen onderzoek hebben gedaan naar de aansluiting tussen arbeidsmatige dagbesteding uit de AWBZ en beschut werken uit de sociale werkvoorziening.

Berenschot helpt gemeenten en instellingen te komen tot een vernieuwende, professionele en geïntegreerde dienstverlening aan de burger. Gebaseerd op de vraag van de burger en gebruikmakend van diens capaciteiten. Een dienstverlening, waarbij de burger zich betrokken voelt.

Berenschot biedt op het gebied van de Wmo de volgende diensten aan:

  • Begeleiding van aanbestedingen
  • Formuleren en evalueren van Wmo-beleid
  • Optimaliseren, innoveren en professionaliseren van dienstverlening
  • Opstellen en uitvoeren van subsidiebeleid