Tags

Financiële toekomstbestendigheid

Gepubliceerd op 30 januari 2012

Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om leerlingen en studenten hun talenten te laten ontwikkelen. Zodat zij een goede rol in onze samenleving kunnen vervullen en instellingen voor vervolgonderwijs of het beroepenveld de goede mensen aangeleverd krijgen.

Veel onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren gekozen voor een visie die recht doet aan deze uitdagingen. In tijden van ingrijpende beleidsmatige en financiële ontwikkelingen vraagt dat om scherpe keuzes in de bedrijfsvoering. Om een werkwijze waarin de ondersteunende diensten zich klantgericht opstellen en uitgaan van concrete vragen om het primaire proces optimaal te ondersteunen. Berenschot heeft ruime ervaring met het opnieuw vaststellen en organisatorisch indelen van de functies van de ondersteunende afdelingen. Dit biedt kansen om dienstverlening beter te organiseren om zo meer efficiëntie en effectiviteit te behalen.

Instrumenten die we daarbij kunnen inzetten zijn onder andere:

  • Benchmarking maakt inzichtelijk wat een redelijke balans is tussen de omvang en kosten voor het onderwijsproces en van de overhead. Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of juist moet investeren?
  • Overhead value analyse heeft als doel de waarde van bestaande ondersteunende diensten in een organisatie in kaart te brengen vanuit klantenperspectief. Eén van de onderdelen is het uitwerken of aanscherpen van een productenboek, een uniform, overzichtelijk en toepasbaar overzicht van alle huidige producten en diensten die worden aangeboden.
  • Klant-leverancierontmoetingendragen bij aan hetcreërenvanwederzijds begrip en draagvlak voor mogelijke veranderingen in de inrichting.