Naar nieuwe prestatiemodellen voor orkesten voor het Ministerie van OCW


Gewenst

Een nieuwe kijk op de prestaties van door het rijk gesubsidieerde symfonieorkesten, dat was de wens van het Ministerie van OCW. Een aanleiding voor het verkennende onderzoek was de teruglopende belangstelling, voornamelijk onder jongeren, voor bezoeken van concerten, maar het ministerie wenste ook nieuw sturingsinstrumentarium voor de orkesten. In de eerste plaats wilde het ministerie inzicht in de bestaande activiteiten van orkesten, de daarvoor ingezette orkestcapaciteit en de daarvoor benodigde financiële middelen. Vervolgens moesten nieuwe prestatiemodellen worden ontwikkeld die de toekomstige inzet beschrijven, antwoord gevend op de vraag hoe de orkesten meer resultaat kunnen halen uit hun organisaties in maatschappelijk en economisch opzicht, met behoud van de artistieke kwaliteit.

Geleverd

Berenschot voerde het onderzoek uit door te starten met een nulmeting van de huidige situatie bij orkesten. Vervolgens analyseerde Berenschot de behoeften van de relevante stakeholders door middel van een deskresearch, behoefte-inventarisatie en realiteitstoets. Om tot prestatiemodellen te komen stelde Berenschot ook de randvoorwaarden van de cao op en analyseerde de mogelijke methoden voor subsidietoedeling. Dit maakte het mogelijk voor Berenschot om een analyse uit te voeren naar de knelpunten van de huidige werkwijze en daarom spelregels te formuleren voor de nieuwe werkwijze.