Tags

Inrichting flexibel onderwijs


‘De arbeidsmarkt vraagt om flexibeler en meer vraaggestuurd hoger onderwijs.’ Die analyse is gemaakt door de commissie Rinnooy Kan in de rapportage ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’. De Minister komt in het najaar van 2014 met een reactie op dit rapport.

In het MBO horen we hetzelfde geluid. Hogescholen en ROC’s voeren al jaren deeltijdprogramma’s, cursussen, leergangen, bij- en nascholingstrajecten uit, al dan niet in co-creatie met (regionale) werkgevers. Toch blijft de organisatie van deze trajecten binnen een onderwijsinstelling een lastig vraagstuk, zeker bij de verminderde instroom van studenten in dit soort trajecten de afgelopen jaren.

Alle onderzoeken laten zien dat de markt voor flexibel onderwijs weer gaat aantrekken. Voor veel instellingen betekent dit dat het een goed moment is om het totale portfolio aan flexibel onderwijs tegen het licht te houden en te bezien of het toekomstbestendig is, uitvoerbaar en passend bij de strategie.

  • Wat is de vraag van de arbeidsmarkt? Welke strategische keuzes maken we als instelling over het aanbod aan flexibel onderwijs? Welke trajecten bieden we aan? In welke vorm en waarom?
  • Op welke vragen van de arbeidsmarkt kunnen we ingaan, en op welke vragen niet? Is dat een strategische afweging? Of een organisatorische? Hoe geven we samen met werkgevers vorm aan opleidingstrajecten?
  • Welke eenheid binnen de school is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteitsborging van de flexibele trajecten? Is dat een aparte eenheid of juist niet? Als het een aparte eenheid is: welke rechtsvorm, verantwoordingsstructuur, kaders geven we die eenheid mee? Hoe ga ik binnen mijn instelling om met de verschillende dynamieken die het diverse aanbod met zich meebrengt?
  • Hoe zorgen we voor synergie met de voltijdsopleidingen en, voor het hbo, de lectoraten?
  • Hoe richten we school-breed accountmanagement in? Of kiezen we voor een ander model om onze klanten goed te kunnen bedienen? Sectoraal?
  • Zijn er efficiency slagen te maken in de uitvoering? Vraagbundeling?
  • Hoe ziet een klant door de bomen het bos nog? Hoe leg je een klant uit dat hij/zij voor het ene traject wel (extra) moet betalen en voor het andere niet?
  • Hoe zorgen we voor een transparante verantwoording publiek/privaat?

Berenschot adviseert onderwijsinstellingen bij het beantwoorden van deze vragen. We helpen u strategische keuzes te maken op basis van feiten. Wij helpen u graag uw flexibel onderwijs toekomstbestendig in te richten, passend bij uw strategische doelen.