Fondsbeheer

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Berenschot heeft ruime ervaring in het beheren van grote fondsen gericht op ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding.

Berenschot beheert dergelijke fondsen namens bijvoorbeeld het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Europese Commissie. De twee belangrijkste fondsen die Berenschot op dit moment in beheer heeft, zijn USONA en UTSN.

Over USONA

De Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die Nederland aan de eilanden van de inmiddels voormalige Nederlandse Antillen beschikbaar stelt voor ontwikkelingsprojecten.

Het gaat om projecten die passen binnen de vier reguliere programma's: Institutionele Versterking en Bestuurskracht, Onderwijs en Jongeren, Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 2 en Sociaal Economisch Initiatief. Jaarlijks stelt Nederland hiervoor een bepaald bedrag beschikbaar. Daarnaast beheert USONA aparte aanvullende programma's, zoals Heraanwending Havengelden Sint Maarten en QuickWins.

Ook beheert USONA in opdracht van de Europese Commissie de middelen uit het 9eEDF (structuurfonds voor infrastructuur) die bestemd zijn voor deze eilanden.

USONA:

  • werkt in opdracht van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA);
  • is in staat onafhankelijk van de Nederlandse en Antilliaanse politiek de samenwerkingsmiddelen te beheren;
  • beschikt over expertise op het gebied van projectbeoordeling, projectbeheer, en monitoring en evaluatie;
  • werkt volgens procedureregels die zijn goedgekeurd door SONA, de Europese Commissie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over UTSN

Nederland en Suriname hebben samen een lange geschiedenis en hierdoor ook een bijzondere relatie. In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Bij de onafhankelijkheid heeft Nederland zogeheten Verdragsmiddelen beschikbaar gesteld om Suriname te helpen in zijn ontwikkeling als onafhankelijke staat.

Verdragsmiddelen

Deze middelen zijn voor een deel besteed. Naast de besteding van de resterende verdragsmiddelen, werken Nederland en Suriname tegelijkertijd aan de invulling van een nieuwe samenwerkingsrelatie. De traditionele samenwerking, vooral gericht op de samenwerking van overheid tot overheid, maakt plaats voor een nieuwe vorm van samenwerken, namelijk van samenleving tot samenleving.

Nieuwe manier van samenwerken

De nieuwe manier van samenwerken krijgt onder andere vorm door het besluit van de Minister om een Twinningfaciliteit Suriname-Nederland op te richten. Deze faciliteit heeft tot doel gezamenlijke activiteiten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties te financieren, wanneer deze - bijvoorbeeld door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en institutionele versterking te stimuleren - op een duurzame wijze bijdragen aan een verdieping en verbreding van de huidige samenwerkingsrelatie.

Uitvoering Twinningfaciliteit

De Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de beschikbare middelen. Het beschikbare budget is op dit moment vastgesteld op 12 miljoen euro voor een periode van 4 jaar (2008 - 2012).

UTSN is in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgericht door Berenschot.


Externe links