Gemeentelijke regie en veiligheidsvraagstukken

Gepubliceerd op 27 september 2011

Bij integrale veiligheid gaat het om een bestuurlijke aanpak, waarbij een groot aantal lokale partners (de gemeente, politie en justitie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en het jongerenwerk, hulpverleningsinstellingen en niet in de laatste plaats bewoners en ondernemers) betrokken zijn.

Achterliggende gedachte is dat alleen inzet van politie en justitie ontoereikend is voor een structurele aanpak van onveiligheid en dat met name op het gebied van pro-actie en preventie aanvullende maatregelen nodig zijn. De regie op het gebied van integrale veiligheid ligt bij de gemeente. Als lokale overheid is de gemeente bij uitstek in staat om integraal belangen af te wegen, prioriteiten te stellen en lokaal maatwerk te realiseren en te zorgen voor samenhang tussen integrale veiligheid en andere beleidsterreinen.

Versterking van de regierol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid heeft het karakter van een leerproces, gericht op verandering van de werkwijze en organisatie van de gemeente. Het gaat daarbij vooral om een andere organisatie van de werkprocessen in de uitvoering en de regie daarop. Berenschot heeft veel ervaring met het vormgeven van integrale veiligheid binnen gemeenten. Uit onze ervaring blijkt dat vooral kleine en middelgrote gemeenten behoefte hebben aan praktische ondersteuning bij de aanpak van concrete problemen. In de praktijk blijkt dat leren, met de ondersteuning van Berenschot, snel leidt tot een effectieve aanpak.