De Incidentele en Meerjarige aanvullende uitkering (IAU en MAU)

Gepubliceerd op 22 januari 2014

Veel gemeenten hebben grote tekorten op het Inkomensdeel WWB en vragen een Incidentele en/of Meerjarige aanvullende uitkering aan. De regelgeving is erg complex en het Ministerie van SZW stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de aanvraag. Berenschot heeft in de afgelopen jaren veel deskundigheid opgebouwd over de verdeelsystematiek en de aanvraag van een MAU en IAU. Wij ondersteunen u daarom graag bij uw aanvraag.

De Incidentele en Meerjarige aanvullende uitkering (IAU en MAU)

Veel gemeenten hebben grote tekorten op het Inkomensdeel WWB en vragen een Incidentele en/of Meerjarige aanvullende uitkering aan. De regelgeving is erg complex en het Ministerie van SZW stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de aanvraag. Berenschot heeft in de afgelopen jaren veel deskundigheid opgebouwd over de verdeelsystematiek en de aanvraag van een MAU en IAU. Wij ondersteunen u daarom graag bij uw aanvraag.

Gemeenten met een tekort van meer dan 10% op het inkomensdeel kunnen een Incidentele aanvullende uitkering (IAU) aanvragen. Daarnaast kunnen gemeenten, die de afgelopen drie jaar een tekort hadden op het inkomensdeel boven een bepaald percentage, in aanmerking komen voor een Meerjarige aanvullende uitkering (MAU). Dit geldt alleen voor gemeenten met meer dan 25.000 inwoners.

Samenloop

De IAU vraagt u aan na afloop van het jaar waarin u een tekort had van meer dan 10%. De IAU voor 2013 moet u aanvragen voor 1 augustus 2014. De MAU vraagt u aan voor het lopende jaar en voor de twee jaar daarop, in totaal dus voor een periode van drie jaar. De MAU voor de periode 2014-2016 moet u aanvragen voor 1 april 2014. Als u aan de referte-eisen voldoet en een MAU kunt aanvragen, moet u dit doen. Dient u namelijk geen aanvraag in, dan verspilt u het recht om in het jaar daarop een IAU aan te vragen. Met het aanvragen van een MAU stelt u dus ook een eventuele IAU aanvraag in het volgende jaar veilig.

Wat moet de gemeente doen voor de aanvraag?

Het onderzoek en de analyses die u voor de aanvraag moet uitvoeren zijn afhankelijk van de gemeentegrootte. Een grote gemeente moet meer aanleveren dan een kleine gemeente. Een aantal gegevens heeft u waarschijnlijk gewoon op de plank liggen. Voor andere gegevens zult u apart onderzoek moeten doen. Bij de MAU-aanvraag is het mogelijk dat u alleen een lichte onderbouwing hoeft aan te leveren. Dit is afhankelijk van uw situatie.

  • Voor de IAU-aanvraag moeten gemeenten een analyse aanleveren waaruit blijkt:

Dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners en - afhankelijk van de situatie- gemeenten tussen 10.000 en 40.000 inwoners, moeten bovendien laten zien dat het tekort niet het gevolg is van de gemaakte beleidskeuzen of het handelen van raad of college.

  • Voor de MAU-aanvraag moet de gemeente (bij een uitgebreide onderbouwing):

Een analyse uitvoeren om aan te tonen dat er sprake is van een verdeelstoornis in het objectief verdeelmodel.

Aantonen dat het tekort niet, of slechts gedeeltelijk, wordt veroorzaakt door beleid en uitvoering.

Het verwachte meerjarige tekort in de toekomst onderbouwen.

Een analyse maken van de situatie op de arbeidsmarkt.

Een overzicht opnemen van reeds genomen maatregelen en –zo nodig- nog te treffen maatregelen ter verbetering van de effecten van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

De wijze van sturing op uitvoering en terugdringen gemeentelijk tekort beschrijven.

In 2014 wordt bij de aanvragen van MAU en IAU ten opzichte van voorgaande jaren opnieuw extra gelet op het gemeentelijk handhavings- en sanctiebeleid in verband met de nieuwe fraudewetgeving.

Hoe ziet de ondersteuning door Berenschot eruit?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Voor sommige gemeenten verzorgt Berenschot de integrale aanvraag. Andere gemeenten vragen ons om delen ervan te verzorgen en weer andere gemeenten doen het verzoek om mee te denken en te adviseren bij de aanvraag die ze verder zelf verzorgen. De activiteiten van Berenschot bestaan uit:

  • Uitvoeren van de kwantitatieve berekeningen ten behoeve van benchmarks die nodig zijn om aan te tonen dat de oorzaken van de tekorten niet aan de gemeente liggen.
  • Analyse en beschrijving van de uitkomsten van de benchmarks.
  • Onderzoek naar mogelijke specifieke omstandigheden in de gemeente waarmee het objectief verdeelmodel geen rekening houdt en de cijfermatige onderbouwing ervan.
  • Doorlichting en beschrijving van het beleid.
  • Dan wel het tegenlezen van de aanvraag op argumenten en redenatielijn.
  • Het schrijven van de onderzoeksrapporten die als bijlage dienen bij de aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ad Baan 06-55364740 of Paul Schenderling, 06-23195860