Organisatieontwikkeling veiligheidsregio’s


In Nederland wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van 25 veiligheidsregio's. Als politie, brandweer of GHOR werkt u daarin nauw samen om de voorbereiding op en de bestrijding van rampen en crises in Nederland verder te professionaliseren. Maar daar blijft het niet bij: ook als gemeente, Defensie of waterschap wordt u steeds vaker betrokken bij de veiligheidsregio om het gezamenlijk optreden van de verschillende disciplines onderling zo goed mogelijk af te stemmen.

Omdat er relatief veel ruimte is voor maatwerk, zoeken regio's naar de voor hen optimale vorm. Berenschot ondersteunt u bij het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming en het uitwerken en implementeren van de plannen.

Meldkamers

De meldkamers van politie, brandweer en ambulancedienst zijn in bijna alle veiligheidsregio's inmiddels op één locatie samengebracht. Deze verandering leidt echter niet vanzelfsprekend tot een betere prestatie bij de crisisbeheersing. Meestal gaat de samenwerking niet verder dan het delen van technische voorzieningen.

Voor betere prestaties moeten centralisten en leidinggevenden op de werkvloer van de meldkamer de werkprocessen op elkaar afstemmen. Dat vergt aanpassing van elk werkproces. Optimaliseren van de informatievoorziening en versterken van het management zijn daarbij de sleutelwoorden.