Vereniging van Openbare Bibliotheken


Gewenst

Het bieden van ondersteuning aan en coaching en begeleiding van het programmamanagement om de geformuleerde branchestrategie uit te voeren en het geven van ondersteuning bij de uitvoer van een aantal onderdelen hiervan. Tevens hebben we de branchevereniging geadviseerd over het werken met werkgroepen, commissies, etc.

Geleverd

De geboden ondersteuning bestond onder meer uit het begeleiden van een werkgroep, bestaande uit bibliotheekdirecteuren en gefaciliteerd door de branchevereniging VOB, die voor de gehele bibliotheeksector een gezamenlijk meerjarenplan maakt. E.e.a. hield in: begeleiden van werkconferenties met stakeholders, periodiek sparren, programmatische uitwerkingen maken, sjablonen en formats aanleveren, persoonlijke coaching en reflectie, verslaglegging, opstellen voortgangsrapportages naar bestuur, algemene ledenvergadering en stakeholders etc.