Dashboard Sociaal domein | Berenschot

Dienst

Dashboard Sociaal domein

Krijg een helder inzicht in de programmakosten en de effecten van het beleid binnen het Sociaal domein.
Afbeelding - Dashboard Sociaal domein

Vrijwel alle gemeenten in Nederland kampen met tekorten binnen het Sociaal domein. Het is van belang de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Dit vraagt om het maken van keuzes op basis van de juiste feiten, cijfers en inzichten. Over de wijze waarop de beschikbare middelen zijn ingezet, de mate waarin het beleid de gewenste effecten sorteert en de doelstellingen zijn behaald. Daartoe hebben we hebben het Dashboard Sociaal domein ontwikkeld.

Inzicht in kosten en effecten

Het dasboard geeft een helder inzicht in de gemaakte programmakosten en de effecten van het beleid in uw gemeente of uitvoeringsorganisatie. Daarin vormen lokale beleidsdoelstellingen en ambities het uitgangspunt. Hebben de investeringen geleid tot het gewenste resultaat? Zijn de gestelde doelen haalbaar binnen het huidige budget? Hoe groot is de instroom van nieuwe cliënten via de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet? En welke ontwikkelingen zijn er in het type zorg dat wordt gevraagd? Het dasboard geeft de juiste inzichten om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Om inzichten in een groter geheel te plaatsen geeft het dashboard bovendien inzicht in wijze waarop de programmakosten van uw gemeente zich verhouden tot andere vergelijkbare gemeenten. U krijgt tevens inzicht in meerjarige trends en ontwikkelingen. Dit geeft u de mogelijkheid ook op langere termijn scenario’s te schetsen en voorspellingen te doen over mogelijke effecten van (toekomstig) beleid. Hoe zijn financiële tekorten of oplopende cliëntaantallen te verklaren? Welk mogelijkheden zijn er om bij te sturen? Ook om dit type vragen te beantwoorden biedt het dasboard de juiste inzichten.

Het goede gesprek

Het dasboard vormt een uitstekend middel om een het goede gesprek te kunnen voeren met zowel uitvoeringsprofessionals, het leidinggevend kader, het college, de raad of andere stakeholders. Zowel over het effect van het beleid en het verantwoorden van keuzes over de afgelopen periode als over het maken van (politieke) keuzes en toekomstig beleid.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Zo werkt het Dashboard Sociaal domein

Dashboard en databronnen

Om tot een overzichtelijk dashboard met programmakosten, resultaten en effecten te komen brengen we relevante informatie vanuit verschillende databronnen samen. Tijdens een intakegesprek zetten we uiteen over welke informatie we dienen te beschikken om tot een volledig en actueel dasboard te komen. Daarbij vormen de lokale beleidsdoelstellingen en ambities vormen het uitgangspunt van ons dashboard. Waar nodig helpen we u bij het verzamelen van alle relevante data en gegevens. Vervolgens gaan wij aan de slag om de data en cijfers te interpreteren en te duiden om ze vervolgens te vertalen naar relevante inzichten. We kunnen aan ons dashboard specifieke indicatoren en inzichten toevoegen die voor uw organisatie, college, raad of inwoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) of de nieuwe Wet inburgering.

Resultaat

Het dashboard geeft inzicht in de reële programmakosten en effecten van zowel het beleid rondom de Wmo, de Participatiewet als de Jeugdwet. Het geeft:

  • Een actueel en accuraat beeld van uw programmakosten
  • Een overzicht van de resultaten en effecten van het gevoerde beleid
  • Inzicht in de uitgavepatronen van de ingezette zorgvoorzieningen
  • Inzicht in (trends en ontwikkelingen van) gemaakte kosten voor specifieke doelgroepen
  • Een vergelijking van programmakosten, resultaten en effecten met vergelijkbare gemeenten
  • Inzichten om (toekomstige, politieke) keuzes te onderbouwen
  • Inzichten om toekomstige ontwikkelingen in kosten en effecten van beleid te voorspellen

Helder en visueel aantrekkelijk

Het dasboard bestaat uit visueel aantrekkelijke en heldere grafieken, overzichten en rapportages, scherpe analyses en begrijpelijke toelichting en duiding van feiten en cijfers. Dit vertalen we naar heldere inzichten over kosten, resultaten en effecten. Het dasboard is toegankelijk voor verschillende doelgroepen zoals uitvoeringsprofessionals, de raad, het college of andere relevante stakeholders.

Presentatie

Tijdens een afsluitende presentatie geven we een toelichting op het dashboard en duiding aan de opgedane inzichten. Desgewenst presenteren we het dashboard met alle relevante inzichten tijdens een aparte presentatie aan uitvoeringsprofessionals, de raad, het college of andere relevante stakeholders.

Aanvullende opties

Waar nodig voeren we aanvullend onderzoek uit om specifieke elementen binnen het Sociaal domein te evalueren of om specifieke vragen vanuit de gemeenteraad of het college te kunnen beantwoorden. Op basis van aanvullend onderzoek geven we tevens advies over het effectief en doelmatig inzetten van de beschikbare middelen.

Betrouwbare partner

We hebben veel ervaring met het in kaart brengen van programmakosten en de resultaten en effecten van beleid binnen het Sociaal domein. Tevens geven we via de Benchmark Sociaal domein inzicht in de formatie en kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het Sociaal domein in uw gemeente, door deze af te zetten tegen vergelijkbare gemeenten.