Onze visie


De Omgevingswet komt eraan! Belangrijke kenmerken van deze wet zijn verregaande integratie, meer flexibiliteit en meer vertrouwen. Dit vraagt een andere manier van denken én werken binnen uw organisatie en een zorgvuldige voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet.

De implementatie van de Omgevingswet is voorzien voor 2018. Dat lijkt op het eerste gezicht nog ver weg. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt, is het echter zaak de voorbereidingen voor de implementatie nu al ter hand te nemen. Berenschot kan u daarbij van dienst zijn, onder andere door een implementatie-agenda op maat te ontwikkelen en bouwstenen aan te reiken.

Hoewel de praktische implicaties van de Omgevingswet nog niet zijn uitgekristalliseerd, is duidelijk dat de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bijzonder groot zijn. Niet alleen de wet- en regelgeving gaat ‘op de schop’, ook beoogt de wetgever een wezenlijk andere cultuur te realiseren. Met de stelselherziening Omgevingswet staan provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten de komende jaren voor een grote veranderopgave. Duidelijk is dat het juridisch kader, het ruimtelijk instrumentarium en daarmee de werkprocessen ingrijpend zullen wijzigen. De beoogde integratie tussen beleidsvelden vraagt om heldere afspraken tussen betrokken overheden over de manier waarop tot integrale plannen voor de fysieke leefomgeving gekomen kan worden. De organisatie van bijvoorbeeld gemeenten zal zich hierop moeten aanpassen. Dit vergt andere kwaliteiten van medewerkers, en daarnaast vormt een goede (digitale) ondersteuning een belangrijke randvoorwaarde.

Kijk bij ons werk voor meer informatie over wat Berenschot voor uw organisatie kan betekenen!