Omgevingsvisie


Verschillende ruimtelijke functies - zoals wonen, werken, water en natuur - concurreren met elkaar om de schaarse ruimte in Nederland. In de ontwikkeling van onze leefomgeving worden voortdurend verschillende en soms tegenstrijdige, belangen tegen elkaar afgewogen.

Een goede en bruikbare Omgevingsvisie is geen optelsom van visies op verschillende beleidsvelden, maar één integrale visie op de gewenste ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De integraliteit vraagt om een goede bestuurlijke en ambtelijke samenwerking – over beleidsvelden heen – en grote betrokkenheid van belanghebbenden in de omgeving. Een goede Omgevingsvisie helpt bij de afweging tussen deze belangen en biedt antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Waar is integraliteit gewenst en waar juist niet?
  • Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn gewenst in de provincie of gemeente?
  • Welke prioriteiten stelt de provincie of gemeente bij de afweging van belangen bij een nieuw ruimtelijk initiatief?

Berenschot ondersteunt de rijkoverheid bij het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie door middel van een analyse van meer dan tachtig beleidsvisies, Kamerbrieven en nota’s van verschillende ministeries. Daarnaast begeleiden we zogenaamde werkplaatsen, waarin een groot aantal deelnemers samen thema’s verkent om te komen tot een agenda voor de Nationale Omgevingsvisie.