Ons werk


De implementatie van de Omgevingswet is voorzien voor 2018 en heeft impact op vele terreinen: van visievorming en beleidsarticulatie tot de ICT-organisatie. Berenschot heeft uitgebreide kennis en expertise binnen het gehele spectrum van de Omgevingswet. Opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en gemeenten. We helpen graag om uw organisatie optimaal voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet!

Wezenlijk andere manier van visievorming en beleidsarticulatie

De nieuwe Omgevingswet introduceert zes nieuwe kerninstrumenten die in de plaats komen van huidige instrumenten als structuurvisies en bestemmingsplannen. Zo schrijft de Omgevingswet voor dat Rijk, provincies en gemeenten elk één omgevingsvisie vaststellen. Maar hoe komt u tot een goede omgevingsvisie? Stelt u die zelf op of doet u dat in samenwerking met andere gemeenten? Wie betrekt u en op welke wijze? Hoe sluit u optimaal aan bij de energieke samenleving?

Geheel andere inrichting van de werkprocessen

Een nieuwe manier van visievorming en beleidsarticulatie stelt ook nieuwe eisen aan de inrichting van de organisatie en aan medewerkers. Van het maken van sectoraal beleid en het toetsen van plannen tot integraal werken en het mogelijk maken en stimuleren van initiatieven. Hoe zet u deze cultuurverandering in gang? Hoe zorgt u voor integraliteit tussen de huidige vakdisciplines? Hoe komt u tot een goede afweging van verschillende belangen?

Functioneren in bestuurlijke ketens

Belangrijke randvoorwaarde om integraal gebiedsgericht te kunnen werken is een goede afstemming en samenwerking tussen overheden. Hoe richten wij de benodigde samenwerking tussen provincies, gemeenten omgevingsdiensten en waterschappen in? Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor het inrichten van samenwerkingsverbanden? Wat zijn wensen en eisen bij samenwerking?

Implementatie van een geheel nieuw ICT-systeem

Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet ontwikkeld, voorheen ook wel de Laan van de Leefomgeving genoemd. Hoe laat u de werkprocessen en informatievoorziening bij uw gemeente, provincie of waterschap aansluiten op dit Digitaal Stelsel Omgevingswet? Welke invloed heeft de Omgevingswet op uw ICT-organisatie?