Keuzes maken in tijden van schaarste | Berenschot

Thema

Keuzes maken in tijden van schaarste

Personeelstekorten, grondstoffenschaarste, de klimaatproblematiek en stijgende financieringslasten dwingen organisaties slimmer te werken. Dit vereist een omslag in de manier van denken, werken en handelen. Een omslag die gepaard gaat met ingrijpende keuzes. In dit whitepaper beschrijven we een vijftal hefbomen en bijbehorende concrete oplossingen die organisaties daarbij helpen.

Download de whitepaper

Lees meer over de concrete oplossingen die organisaties helpen bij de huidige uitdagingen, laat uw gegevens achter en krijg direct toegang tot de whitepaper.

Onderstaand een vijftal hefbomen en bijbehorende concrete oplossingen die organisaties daarbij helpen. Op korte termijn door het benutten van schaarse middelen, het efficiënter en effectiever maken van de huidige operatie, en waar nodig om te schakelen naar nieuwe bronnen voor grondstoffen, hulpmiddelen en componenten. En op de middellange termijn door serieus werk te maken van herziening van de supply chain, het eigen product, de wijze van produceren en sourcen en de benadering van de arbeidsmarkt. Dit alles vraagt om een integrale benadering, waarbij medewerkers, leidinggevenden en teams in de organisatie met elkaar in verbinding zijn.

Afbeelding - De wereld om ons heen verandert
Hefboom 1

De juiste koers kiezen en nieuwe technologieën van waarde maken

Wie slim wil werken moet de toekomst een stap voor zijn. De toekomst valt niet te voorspellen, maar u kunt er wel degelijk op voorbereid zijn. Door richting te bepalen en doelen te stellen; in kaart te brengen welke stappen u moet nemen; en door de middelen te zoeken om deze doelen versneld te kunnen bereiken. Dit kan op organisatieniveau, maar evengoed in samenwerking met partners. 

Hefboom 2

Integraal veranderen

Het omgaan met de huidige schaarste(n) vraagt een paradigmaschift op veel gebieden; verdergaande digitalisering, automatisering en robotisering vergt een balans in de relatie mens-machine. Alles bij elkaar is zo behoorlijk wat veranderkracht in een organisatie vereist. Het is cruciaal medewerkers en leidinggevenden goed mee te nemen in de ontwikkelingen en benodigde veranderingen. 

Hefboom 3

Slimmer inrichten van de organisatie en de gehele keten

Slimmer werken in de keten gaat over het opnieuw organiseren van de supply chain om afhankelijkheden te reduceren en samenwerking in de keten, clusters en ecosystemen met betrekking tot innovatie en de verduurzamingsopgave. 

Hefboom 4

Personeelsschaarste aanpakken vanuit een human-capital-benadering

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt veel bedrijven fundamenteler te kijken naar hun huidige en toekomstige arbeidsbehoefte en eventuele discrepanties daartussen. Dit raakt alle stakeholders en noopt bedrijven tot innovatie. 

Hefboom 5

Optimaliseren van eigen processen en producten

Nieuwe technologie, digitalisering en het gebruik van data maken het mogelijk de performance van uw proces, de (arbeids)productiviteit en het eigen product structureel te verbeteren en te verduurzamen. 

Wat we doen

Onze diensten