Onze bijdrage aan de verduurzaming van Nederland | Berenschot

Onze bijdrage aan de verduurzaming van Nederland

Bij Berenschot vinden we het belangrijk impact te maken op zaken die er toe doen. Dit geldt in het bijzonder voor de verduurzaming van Nederland. Dagelijks werken we aan het verwezenlijken van het Klimaatakkoord. Benieuwd naar onze impact? In dit overzicht zetten we de meest aansprekende resultaten uiteen op vijf terreinen binnen de energietransitie.
Afbeelding - Onze bijdrage aan de verduurzaming van Nederland

1. Opwek hernieuwbare energie

De afgelopen jaren werkten we in tien regio's aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). Dit houdt in het aanwijzen van gebieden die kansrijk zijn voor de realisatie van wind- of zonne-energie, het verbinden van verschillende overheden en bovendien een scherp oog hebben voor de netinpassing. In 2020 waren we betrokken bij de planvorming van 7,7 TWh duurzame opwek. Dit is 22% van het doel zoals beschreven in het Klimaatakkoord.

Daarnaast bieden we gemeenten handvatten om duurzame opwek in hun verzorgingsgebied te stimuleren. Zoals in Apeldoorn, waar we beoordeelden in hoeverre gemeentelijke instrumenten uit energie- en RO-beleid opwek kunnen bevorderen. Zo geven we gemeenten inzicht in hun rol, verantwoordelijkheid en instrumentarium rondom de bevordering van duurzame opwek.

Afbeelding -

2. De gebouwde omgeving

In de lokale verduurzaming van de gebouwde omgeving hebben gemeenten de regie. De afgelopen jaren werkten we met meer dan 40 gemeenten samen aan de lokale verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving en andere sectoren.

In 2020 bedachten we plannen om de komende jaren ongeveer 320.000 duizend woningen te verduurzamen en van het gas af te halen, onder andere in Rotterdam, Leiden en Arnhem. Dit is 16% van de totale doelstelling uit het Klimaatakkoord. Als we ervan uitgaan dat deze woningen nu een cv-ketel hebben, kan dit een reductie opleveren van 430 kiloton CO2 per jaar.

Afbeelding - De gebouwde omgeving

3. Zware industrie

We helpen de zware industrie met het terugbrengen van broeikasgassen. Zo ondersteunen we H-vision, een consortium bestaande uit onder meer Shell, BP en ExxonMobil, dat met de afvang van raffinagegassen in de haven van Rotterdam waterstof produceert en direct inzet in de raffinaderijen. Samen met H-vision stellen we de businesscase op van het verduurzamingsproject en verzorgen we het projectmanagement. H-vision kan met de afvang en waterstofproductie op korte termijn een forse CO2-reductie realiseren: 2,2 miljoen ton in 2026 tot 4,3 miljoen ton CO2 in 2031. Daarmee levert H-vision een belangrijke bijdrage aan de ambities uit het Klimaatakkoord.

Ook ondersteunen we de het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door samen met vier grote industriesectoren in Nederland zero-emission-scenario’s voor de OECD op te stellen. Zo geven we richting aan internationaal verduurzamingsbeleid voor de industrie in Europa. Tijdens dit onderzoek fungeren wij als verbinder tussen beleidsmakers en de industrieclusters, waarmee we een belangrijk fundament leggen voor toekomstige samenwerking.

Afbeelding - Zware industrie

4. Luchtvaart, spoor en wegverkeer

25% van de brandstof van vliegtuigen wordt gebruikt voor het opstijgen en dalen. Daardoor is vliegen een stuk minder milieuvriendelijk op kleinere afstanden. Bovendien wordt het steeds goedkoper en sneller om de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. Tot 2030 bestaat de potentie om 1,9 miljoen vliegreizen (tot wel 5%) van en naar Schiphol te vervangen door de internationale trein op korte afstanden. In dit kader ondersteunden wij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KLM, ProRail, NS en Schiphol om een Actieagenda op te stellen en de internationale trein te versterken als alternatief voor het vliegtuig. Ook werken we aan een marktverkenning naar concurrentie op het internationale spoor, waarbij we actief op zoek gaan naar vervoerders die interesse hebben om het toekomstige internationale treinaanbod tot stand te brengen.

Verder creëren we diverse randvoorwaarden voor de realisatie van duurzame mobiliteit. We gaven advies aan de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) over hoe tankstations kunnen meegroeien met de mobiliteitstransitie, en ondersteunden de gemeente Amsterdam bij het formuleren van een visie op het organiseren van de laadinfrastructuur in de stad. Tot slot stelden we het Programma Duurzame mobiliteit in de regio Rotterdam-Den Haag op, waarmee het wegverkeer in de regio tot 16,5% (0,8 Megaton CO2) minder zal uitstoten in 2025.

Afbeelding - Luchtvaart, spoor en wegverkeer

5. Stikstof

Stikstof is naast CO2 een ander belangrijk broeikas dat de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was bedoeld om de uitstoot van stikstof te verlagen, maar daar werd in 2019 een streep door gezet. Wij zijn enerzijds gevraagd de PAS te evalueren en anderzijds bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw provinciaal stikstofstelsel. Dit in nauwe samenwerking met provincies, IPO en het Rijk.

We concludeerden dat de PAS weliswaar niet heeft geleid tot een daling van de stikstofuitstoot, maar dat bepaalde onderdelen van de programmatische aanpak wel degelijk opbrengsten hebben gegenereerd. Wij pleiten er dan ook voor om deze onderdelen te behouden in de nieuwe stikstofaanpak. Hierover is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

Afbeelding - Stikstof
Meer weten?

Onze diensten