WMO consulent


Algemene kenmerken

De sociaal professional is werkzaam binnen het Sociaal Wijkteam van de gemeente. Het vertrekpunt daarbij is een open gesprek over de wensen en mogelijkheden van de inwoner op het gebied van zorg, welzijn, opvoeding, wonen, veiligheid en leefbaarheid. De Sociale Wijkteams vervullen een centrale positie in de ondersteuning voor mensen dichtbij huis, toeleiding naar voorliggende voorzieningen in de gemeente en waar nodig toegang tot maatwerkvoorzieningen.

Doel van de functie

Het inzetten en vergroten van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van inwoners. De inwoner maakt samen met de sociaal professional op basis van de hulpvraag een probleemanalyse en een persoonsgebonden arrangement. Een besluit over een maatwerkvoorziening op het gebied van welzijn/wonen of (jeugd)zorg kan hier een onderdeel van zijn.
De sociaal professional houdt zo nodig de regie in het kader van één gezin, één plan en één regisseur. De sociaal professional is geen hulpverlener.

Kerntaken

Het in behandeling nemen van aanmelding of (aan)vraag op de terreinen welzijn, (jeugd)zorg, wonen en veiligheid en leefbaarheid omvat de volgende kerntaken:

 • De inwoner een persoonlijk oplossingsarrangement (met doelenplan) laten opstellen door:
  ־ Het maken van een integrale probleemanalyse door een brede uitvraag;
  ־ Met inachtneming van de eigen mogelijkheden en netwerk van de inwoner, komen tot een
  afweging;
  ־ Opstellen van te ondernemen acties, inclusief te bereiken resultaten op basis van kwaliteit
  en financiën;
 • Toepassen 5-gesprekken model, bij inwoners met een lichte ondersteuningsvraag;
 • Regievoering op de voortgang en resultaten van het dossier met zo nodig inzet van specifieke externe deskundigheid inclusief regievoering op deze inzet.

Profiel

Kerncompetenties

 • Resultaat- en klantgericht;
 • Met lef kunnen omgaan met weerstand.
 • Analytisch vermogen;
 • Professioneel empathisch;
 • Besluitvaardig;
 • Regie voeren;
 • Stressbestendig i.v.m. crisissituaties.

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau, inhoudelijke relevante HBO opleiding (onder meer: fysio- of ergotherapie, psychiatrische verpleegkunde of verpleegkunde A, maatschappelijk werk);
 • Kennis van de werkterreinen wonen, zorg, opvoeding veiligheid en leefbaarheid;
 • Basiskennis van werk, inkomen, onderwijs en welzijn;
 • Kennis van en ervaring met de specifieke problematiek van multi-probleem-huishoudens;
 • Kennis van en ervaring met diverse gesprekstechnieken.

Ervaring

 • Minimaal 2 jaar ervaring met indicatiestelling in het sociale domein (Wmo/jeugd);
 • Bekendheid met het werken met een sociale kaart;
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen van persoonlijke ondersteuningsplannen.

Interesse?

Stuur dan jouw brief met motivatie en cv naar Barbara ten Doeschate (06 - 55 36 47 86) of Marc Dechesne (06 - 55 36 47 58)