Disclaimer | Berenschot

Disclaimer

Deze website is een uitgave van de Berenschot Groep B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. De Berenschot Groep B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan de Berenschot Groep B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

De Berenschot Groep B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de Berenschot Groep B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de Berenschot Groep B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van de Berenschot Groep B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene deelt Berenschot Groep B.V. vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

Berenschot Groep B.V. verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Dit is een quote - naam persoon