Advies over de fysieke leefomgeving | Berenschot

Werkveld

Fysieke leefomgeving

De energietransitie, de woningmarkt, het ontwikkeling van nieuwe natuur, de verduurzaming van de landbouw: het vraagt allemaal ruimte. Wij helpen bij het maken van keuzes.

Hoe we dat doen

Integrale aanpak over deelterreinen heen

De opgaven in de fysieke leefomgeving zijn divers en weerbarstig. Het betreft maatschappelijke vraagstukken die niet puur vanuit één beleidsterrein kunnen worden aangepakt. Economie, ruimte, water, mobiliteit, energie en leefbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ingrepen in het ene deelterrein werken door in het andere. Elk deelterrein heeft een eigen uitvoeringspraktijk en wijze van financiering. Bovendien zijn op elk terrein verschillende actoren met verschillende belangen actief.

Samenwerking

Complexe vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving vragen om coalities, veelal tussen zowel publieke als private partijen. Maar ook om een grondige probleem- en stakeholderanalyse. Om tot duurzame oplossingen te komen is het bovendien van belang te werken vanuit een gezamenlijke visie, een integraal plan en bijbehorend financieringsmodel.

Kennis en ervaring

Als geen ander weten we wat er voor nodig is om complexe (samenwerkings)vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving op te lossen. We weten wat er speelt binnen de verschillende deelterreinen en hebben ruime ervaring met politiek-bestuurlijke en publiek-private samenwerkingsverbanden. Daarnaast beschikken we over de juiste projectmanagement- en procesvaardigheden en zijn we bestuurskundig, organisatorisch, juridisch en financieel goed onderlegd.

Afbeelding -