Brede welvaart toepassen in de praktijk | Berenschot dienst

Dienst

Brede welvaart toepassen in de praktijk

Sturen op brede welvaart vereist van (mede)overheden weloverwogen keuzes voor de gemeenschap in tijden van schaarste op het gebied van financiën, capaciteit en ruimte. Wij helpen u de juiste keuzes te maken.
Brede welvaart in de praktijk overheden

Onder de noemer brede welvaart wordt bij het ontwikkelen van beleid steeds meer een integrale blik verwacht vanuit overheden. Ook inwoners beoordelen hun welvaart niet alleen vanuit economisch maar ook vanuit sociaal en ecologisch perspectief. Brede welvaart omvat namelijk tevens het welzijn van de mens, met aandacht voor bijvoorbeeld een goede kwaliteit van wonen, werken en leven. Toepassing van het brede-welvaartdenken vergt van decentrale overheden het:

  • bepalen van de huidige stand van zaken
  • ontwikkelen van een strategie en maken van doordachte keuzes
  • monitoren en evalueren van de ontwikkelingen.

Berenschot ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen op dit vlak met multidisciplinaire teams, die bij uitstek voor een vraagstuk als brede welvaart noodzakelijk zijn. Dit doen wij vanuit strategie, meten en analyse, en gedrag en uitvoering.

Afhankelijk van uw behoefte bieden we u de juiste begeleiding en verdieping. Daarnaast ondersteunen we u met een drietal handige tools, zodat uw organisatie meteen met de gedachtevorming rond brede welvaart aan de slag kan.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

De volgende drie instrumenten helpen u bij het toepassen van brede welvaart binnen uw organisatie:

Strategie brede welvaart

Het inbedden van het brede-welvaartdenken en sturen op brede welvaart op de (middel)lange termijn vraagt om strategische inbedding in de organisatie. Dat leidt tot ingewikkelde keuzes, omdat het gaat om uiteenlopende indicatoren als woon- en werkgeluk, gezondheid en veiligheid. Wellicht valt in uw gemeente meer winst te behalen op het gebied van criminaliteitsbestrijding of juist weinig op woonkwaliteit. Een brede-welvaartstrategie biedt dan handvatten en een denkkader om die keuzes te maken. Samen met u brengen we de politiek-bestuurlijke ambities en opgaven in kaart. En bepalen we de optimale route voor verdere verrijking vanuit ambtelijk en inwonerperspectief. Zo komt u tot een werkbare maar vooral ook gedragen brede-welvaartstrategie, die wij indien gewenst ook kunnen helpen implementeren.

Meten en analyseren met de brede-welvaartscan

Met deze scan ontdekt u aan welke knoppen uw organisatie kan draaien voor een hogere brede welvaart voor uw inwoners. Aan de hand van een analyse van de financiën en taakvelden brengen we in beeld waar nog beleidsvrijheid en -ruimte zit en verbinden we die met de brede-welvaartdomeinen. Zo ontstaat een dashboard dat sturingsmogelijkheden en de mogelijke effecten op de brede welvaart per domein inzichtelijk maakt.

Uitvoering brede welvaart

Tijdens de werksessie brede welvaart leert u hoe u brede welvaart kunt integreren in uw beleids- en uitvoeringskeuzes. Wat is nu precies zo vernieuwend aan dit begrip en welke meerwaarde heeft het brede-welvaartdenken voor uw organisatie? De nadruk ligt daarbij op het creëren van publieke waarde aan de hand van de verschillende indicatoren voor brede welvaart.