Water en klimaatadaptie | Berenschot dienst

Dienst

Water en klimaatadaptie

De opgaven rondom water vragen om nieuwe oplossingen. Wij helpen u bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving met een sturende rol voor de draagkracht van het water- en bodemsysteem.
Waterbeheer nederland

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De kans op zowel wateroverlast als extreme droogte neemt toe. Daarbij staat de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater onder druk. Steeds vaker loopt Nederland tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan.

We hebben nieuwe oplossingen nodig, met een sturende rol voor de draagkracht van het water- en bodemsysteem bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving. Van water zo snel mogelijk afvoeren naar het zo lang mogelijk vasthouden. Van het tegenhouden van water naar het meebewegen met water. Van het zuiveren van vervuild water naar het voorkomen dat water vervuild raakt. Al deze wateropgaven vergen regie, sterke strategische sturing, samenwerking en een doorvertaling naar een effectieve uitvoering. Wij helpen overheidsorganisaties en marktpartijen bij de drie grootste opgaven rondom water: waterveiligheid, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. 

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Opgaven rondom water

Onze dienstverlening

waterkwaliteit krw

De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland verslechtert. Met de huidige koers worden de doelstellingen die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 zijn opgenomen niet gehaald. Met onze kennis en ervaring in de watersector en de bestuurlijke context helpen wij u de regie terug te pakken en de nodige stappen te zetten.

waterbeschikbaarheid

Het realiseren van voldoende waterbeschikbaarheid voor verschillende functies is een enorme opgave. Hoe stimuleert u zuiniger watergebruik? Hoe houdt u water beter vast en wat betekent dit voor de ruimtelijke inrichting? En hoe verdelen we het beschikbare water slim over Nederland? Wij helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

waterveiligheid

Steeds vaker krijgt Nederland te maken met wateroverlast en de dreiging van hoogwater. Wij helpen bij het organiseren en inrichten van samenwerkingsverbanden en netwerken om samen naar oplossingen te zoeken. Daarnaast evalueren wij crises, regelgeving en beleid, en onderzoeken we de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen.