Waterkwaliteit | Berenschot

Dienst

Waterkwaliteit

Met de huidige koers worden de doelstellingen die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 zijn opgenomen niet gehaald. Met onze kennis en ervaring in de watersector en de bestuurlijke context helpen wij u de regie terug te pakken en de nodige stappen te zetten.
waterveiligheid in Nederland verbeteren

De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland verslechtert. De concentraties verontreinigde stoffen zijn te hoog en veel oppervlaktewater is niet van de vereiste chemische en ecologische kwaliteit. Met de huidige koers worden de doelstellingen die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn opgenomen voor 2027 niet gehaald. Dit raakt niet alleen direct onze gezondheid en de natuur, maar kan ook leiden tot een vergunningenstop waardoor tal van economische activiteiten in 2027 stil komen te liggen.

De zorgwekkende status van het oppervlakte- en grondwater vraagt om regie, sterke strategische sturing, samenwerking, het (durven) maken van scherpe keuzes en een doorvertaling naar effectieve uitvoering. Alleen dan worden de specifieke doelen behaald en wordt de waterkwaliteit in Nederland beschermd en verbeterd. Wij helpen overheden en marktpartijen hierbij en zorgen dat het werken aan daadkrachtig beleid in een stroomversnelling raakt. Daarnaast bieden we de benodigde uitvoeringskracht.

Berenschot heeft in verschillende toonaangevende dossiers bewezen een succesvolle partner te zijn in het opzetten van processen en begeleiden van besluitvorming, denk aan: het stikstofdossier, de schadeafhandeling kanaal Almelo-De Haandrik, de aardbevingproblematiek in Groningen, en meer.  

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Onze dienstverlening

Organisatie van gebiedscoalities

Om gezamelijk als gebiedspartners tot een effectieve uitvoering van maatregelen te komen, is samenwerking essentieel. Wij faciliteren de samenwerking binnen gebiedscoalities door middel van:

 • het opzetten van een sluitende governance tussen gebiedspartners;
 • het succesvol uitvoeren van governance-rollen en -taken;
 • en het bieden van bestuurlijke begeleiding bij het aangaan van complexe maatschappelijke opgaven als de KRW.

Juridisch juiste aanpak

Het juridisch speelveld binnen de KRW is groot en vooralsnog niet uitgekristalliseerd. Hierdoor is nog onduidelijk wat van iedere overheidslaag exact wordt verwacht en hoe uitzonderingsgronden kunnen worden ingezet. Dit vraagt om meebewegen met de jurisprudentie en het toepassen van uitspraken van de Europese Commissie. Wij helpen de opgave op juridisch juiste wijze aan te pakken door middel van:

 • overzicht en regie op handelingsperspectief (maatregelen, uitzonderingen en fasering);
 • juridische verdieping rondom concrete casuïstiek;
 • en interbestuurlijke verkenning en uitwerking van bevoegdheden.

Adequate informatievoorziening

De huidige informatievoorziening is verkokerd en gericht op administreren. Daardoor is het niet mogelijk om integrale vragen op het gewenste gebiedsniveau te beantwoorden. Bovendien is de informatievoorziening niet volledig, waardoor causaliteit moeilijk is vast te stellen. Daarnaast vallen of staan gebiedsgerichte maatwerkoplossingen met het kunnen beoordelen van ‘wat als’ scenario’s. Dit behoort momenteel überhaupt niet tot de mogelijkheden. Wij helpen bij het:

 • inventariseren en stutten van bestuurlijke handelings- en informatievraagstukken;
 • in kaart brengen en invullen van informatiehiaten, bijvoorbeeld rondom vergunningen en maatregelen;
 • uitvoeren van gebiedsanalyses en -simulaties;
 • operationaliseren van datacoalities.

KRW-maatregelen

Op dit moment is onduidelijk in welke mate de uitvoering van KRW-maatregelen in de pas loopt met het behalen van de doelstellingen in 2027. Er worden maatregelen genomen, maar het stokt in de uitvoering. Of het integrale beeld op doelbereik ontbreekt nog. Vaak is er ook behoefte aan bestuurlijke begeleiding bij het aangaan van taaie, complexe maatschappelijke opgaven als de KRW. Wij helpen u de opgave aan te gaan door middel van:

 • Leerwerktraject KRW: een bestuurlijk leerwerktraject voor het aangaan van complexe maatschappelijke opgaven als de KRW;
 • Beleidsontwikkeling rondom KRW-vraagstukken en het ontwerpen van integrale maatregelenpakketten;
 • Programmamanagement en het opbouwen van uitvoeringskracht voor lopende maatregelen en uitrollen van impulsmaatregelen.