Gelijke kansen | Berenschot MVO

Statement Gelijke kansen en gedragsafspraken

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kiest Berenschot zich te houden aan de gedragscode, die daarbij hoort.
Afbeelding - Statement Gelijke kansen en gedragsafspraken

Onderstaande gedragscode omschrijft beknopt de basiseisen waaraan wij en onze leveranciers van goederen en diensten dienen te voldoen met betrekking tot onze verantwoordelijkheid voor stakeholders en het milieu.

Berenschot Groep en Berenschot B.V. behoudt zich het recht voor deze gedragscode op basis van redelijkheid aan te passen. Berenschot handelt als volgt omschreven en verwacht dit ook van haar partners, leveranciers en samen-werkers:

Naleving van de wet

 • Handelen overeenkomstig de wetten van het (de) toepasselijke rechtssysteem(e)m(en).

Verbod op corruptie door omkoping

 • Niet tolereren van, noch het zich inlaten met enigerlei vorm van corruptie of omkoping, daaronder begrepen elke betaling of andere vorm van bevoordeling van overheidsambtenaren met als doel de beïnvloeding van de besluitvorming door overtreding van de wet.

Respect voor de elementaire inclusieve mensenrechten van werknemers

 • Bevorderen van gelijke kansen voor werknemers, ongeacht huidskleur, etnische achtergrond, nationaliteit, sociale achtergrond, eventuele handicap- chronische aandoening, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, gender of leeftijd.
 • Stimuleren van een diverse groep van werknemers.
 • Respecteren van de persoonlijke waardigheid / integriteit, privacy en rechten van elk individu.
 • Weigeren mensen tegen hun wil in dienst te nemen of aan het werk te zetten.
 • Weigeren onaanvaardbare behandeling van werknemers te tolereren, zoals geestelijke mishandeling, seksuele intimidatie of discriminatie.
 • Verbieden van seksueel getint gedrag of gedrag dat gepaard gaat met dwang, bedreiging, misbruik of uitbuiting, daaronder begrepen gebaren, taalgebruik en lichamelijk contact.
 • Bieden van een eerlijke beloning en het garanderen van de regelgeving rond wettelijk minimumloon, zoals bepaald in de geldende wetgeving.
 • Voor zo ver de wet dit toestaat, erkennen van het recht van werknemers op vrijheid van vreedzame samenkomst en vereniging en het niet bevoordelen of discrimineren van leden van werknemersorganisaties en / of vakbonden.
 • Het insluiten van doelgroepen die vanuit verschillende achtergronden in combinatie met een baanafstand willen mee doen aan arbeidsparticipatie,

Verbod op kinderarbeid

 • Geen werknemers aanstellen beneden de leeftijd van 15 jaar – in ontwikkelingslanden die onder de uitzondering van de ILO Conventie 138 vallen- beneden de leeftijd van 14 jaar.

Gezondheid en veiligheid van werknemers

 • Verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.
 • Beheersen van de risico’s en het treffen van zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ongevallen en beroepsziekten.
 • Aanbieden van training en ervoor zorgen dat werknemers worden geïnstrueerd ten aanzien van gezondheid en veiligheid.
 • Opzetten of toepassen van een aanvaardbaar managementsysteem op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • Het nastreven van een Inclusief & Divers personeelsbeleid voor iedere werknemer.

Bescherming van het milieu

 • Handelen in overeenstemming met de geldende wettelijke en internationale normen op het gebied van milieubescherming.
 • Minimaliseren van milieuvervuiling en het continu verbeteren van milieubescherming.
  Opzetten of toepassen van een aanvaardbaar milieumanagementsysteem.
 • Samenwerken met de keten/partners/MVO Nederland om te komen tot gezamenlijke impact.

Maatschappelijke pijler

Berenschot Inclusief:

 • Inzet voor jongeren met een ondersteuningsvraagstuk(handicap/chronische ziekte/statushouders etc) op weg naar de arbeidsmarkt.
 • Inzet op maatschappelijke inzet op anderstaligen met een ondersteuningsbehoefte op gebied van taal en cultuur.
 • Inzet voor werkzoekenden met een arbeidshandicap/chronische aandoening met een afstand tot de banenmarkt.

Leveringsketen

 • Zich tot het uiterste inspannen tot naleving van deze gedragscode door de eigen leveranciers, netwerk en samenwerkingspartners.
 • Naleven van de principes van non-discriminatie en Gelijke kansen met betrekking tot de keuze en behandeling van de eigen leveranciers/netwerk en samenwerkingspartners.
 • Waar mogelijk Sociaal en Maatschappelijk inkopen.
 • Naleven van SROI afspraken op basis van Inclusie en passend bij onze intrinsiek gekozen strategische keuzes.