Bijdrage HeatMatrix aan CO2-besparing | Berenschot cases

HeatMatrix-technologie kan substantieel bijdragen aan CO2-besparingsdoelstelling van Nederlandse industrie

Case
HeatMatrix-technologie kan substantieel bijdragen aan CO2-besparingsdoelstelling van Nederlandse industrie

Deel deze case

Datum

25 april 2019

Opdrachtgever

Heatmatrix

Door toepassing van een polymere warmtewisselaar van HeatMatrix kan de CO2-uitstoot van de industrie in Nederland jaarlijks met 2,5 tot 5 megaton verminderen. Bovendien zorgt deze vorm van warmteterugwinning voor een lager energieverbruik. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de potentiële CO­2- en energiebesparing van deze technologie. De HeatMatrix polymere warmtewisselaar levert hiermee een substantiële bijdrage aan de doelen die voor de klimaattafels Industrie en Elektriciteit zijn gesteld in het ontwerp-klimaatakkoord.

Op dit moment worden rookgassen veelal met een temperatuur van 180°C of hoger uitgestoten. Lager kan men niet gaan omdat dan zure componenten in het rookgas condenseren en corrosie veroorzaken. In het rookgas van 180°C zit echter nog veel warmte, die nu dus verloren gaat. Conventionele warmtewisselaars kunnen de warmte uit de rookgassen vanwege corrosieproblemen niet terugwinnen. HeatMatrix ondervangt dit probleem door het gebruik van een nieuwe polymeertechnologie, die de wisselaars bestand maakt tegen corrosie. De rookgassen kunnen nu wel verder worden gekoeld tot ongeveer 90°C, wat de industrie in staat stelt om veel extra warmte terug te winnen uit deze gassen.

Potentiële CO­2- en energiebesparing

Per industriesegment heeft Berenschot een berekening gemaakt van de potentiële besparing bij gebruik van de HeatMatrix-technologie. De energiebesparing wordt ingeschat op 33,8 tot 67,6 PJ per jaar, hetgeen resulteert in een besparing van 2,5 tot 5,0 megaton CO2 per jaar. Hiermee kan HeatMatrix op de korte termijn substantieel bijdragen aan de CO2-reductie in de industrie en de energiesector. De benutting van dit potentieel is afhankelijk van de ontwikkeling van CO2- en brandstofprijzen, de configuraties van de individuele thermische processen en het beleid van de overheid.

Terugverdientijd

In de (petro)chemische industrie, raffinaderijen en overige industrie is de warmteterugwinning van rookgassen technisch mogelijk en financieel rendabel, met in de regel een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Voor de energiesector en afvalverwerkende industrie (AVI’s) is de terugwinning van warmte uit rookgassen technisch ook mogelijk, maar de businesscase minder gunstig. Dit komt door de lage kosten van de brandstoffen (afval en steenkool). Hierdoor wordt de terugverdientijd voor deze laatste twee sectoren geschat op vijf tot tien jaar.

Kostenefficiënte bijdrage

Door de HeatMatrix-oplossing te benutten, kan op kostenefficiënte wijze een bijdrage worden geleverd aan de opgaven van het klimaatakkoord. Op basis van de berekening van wat theoretisch haalbaar is, kan de oplossing van de nieuwe polymeertechnologie van HeatMatrix voor 9 tot 18% bijdragen aan de besparing die de industrie moet leveren en voor 6 tot 12% aan de besparing die de elektriciteitssector moet realiseren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?