Routekaart verduurzaming chemische industrie | Berenschot cases

Nieuwe routekaart naar 2050 voor verduurzaming Nederlandse chemische industrie

Case
Nieuwe routekaart naar 2050 voor verduurzaming Nederlandse chemische industrie

Deel deze case

Datum

01 februari 2018

Opdrachtgever

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Berenschot en Ecofys hebben onderzocht hoe de Nederlandse chemische industrie de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95% kan verminderen. Deze doelstelling kan technisch worden verwezenlijkt met inspanningen voor gerichte innovatie en een pakket investeringen zowel in de chemie als in de energiesector. Goede samenwerking met de overheid is hierbij belangrijk, voor het bereiken van een goed internationaal speelveld en steun voor de maatregelen. Dit zijn enkele conclusies uit de Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’, die Ecofys en Berenschot hebben opgesteld in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Routekaart 2050 'Chemistry for Climate’

In de Routekaart 2050 wordt een analyse gemaakt van mogelijke routes en bijbehorende voorwaarden. In een intensieve samenwerking, met medeneming van alle verschillende technische mogelijkheden en met brede input van de chemiesector zelf is gekeken naar verschillende optionele routes uitmondend in een integraal beeld met een mix van maatregelen. Daarbij is niet alleen gekeken naar het energieverbruik en gerelateerde CO2-uitstoot, maar ook naar het gebruik van grondstoffen en het terugdringen van de emissies die daaruit voortvloeien.

Meerjarige investeringsagenda’s

De benodigde investeringen in de chemie om de CO2-emissiereductie te implementeren zijn becijferd in het rapport onder andere op basis van analyses van Berenschot aan de hand van haar eerdere roadmap voor de chemie en een uitgebreide studie van de meest recente literatuur. Daarnaast zijn de benodigde investeringen in de ontwikkeling van de energie-infrastructuur geraamd mede aan de hand van scenariomodellen gehanteerd door Berenschot. Dit omvat onder andere het realiseren van voldoende hernieuwbare energie en ontwikkeling op thema’s als waterstof, elektrificatie, CCS, recycling en bioraffinage. De vereiste investering bedraagt naar verwachting ongeveer € 63 miljard, waarvan ongeveer € 26 miljard wordt geïnvesteerd in de chemische industrie en rond de € 37 miljard in het energiesysteem.

Op basis van de analyse zijn aanbevelingen opgesteld voor de realisering van dit potentieel.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?