Ketenregie in de energietransitie


Leergang

Energietransitie: iedereen weet dat het moet. De vraag is alleen hoe u het organiseert en alle partijen op één lijn krijgt. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn onontbeerlijk. Immers, de energietransitie gaat over grenzen van sectoren, disciplines en technologieën heen en zowel huishoudens, wijken, gemeenten, provincies als zelfs landen zijn erbij betrokken. Uiteenlopende stakeholders moeten een rol vervullen, waarbij ze voor voortgang van elkaar afhankelijk zijn. Project- en lijnmanagement werken niet: er is behoefte aan regie.

De leergang 'Ketenregie in de energietransitie' is een samenwerking tussen Berenschot Academy en de Erasmus Academie.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Professionals 6 dagen

€ 5.950,-

Utrecht

*Voor inschrijven verwijzen wij u naar de website van de Erasmus Academie.

Programma

Tijdens de zesdaagse leergang ‘Ketenregie in de energietransitie’ leert u regie te organiseren binnen het samenwerkingsverband waarmee u de energietransitie tot stand wilt brengen en ook hoe u zonder doorzettingsmacht toch gedeelde ambities in het oog houdt en vooruitgang boekt. Zo kunt u bewust en strategisch interveniëren in het dynamische krachtenveld van de energietransitie. Daartoe verdiept u uw inzicht in de onvermijdelijke dynamiek van werken in ketens en netwerken. Verder verbreedt u uw interventie- en handelingsrepertoire. Zo helpt deelname uw vaardigheden als regisseur te verbeteren en de energietransitie meer vaart te geven!

Kijk onderaan de pagina voor het programma per dag.

Voor wie?

De leergang ‘Ketenregie in de energiesector’ is bedoeld voor regisseurs die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van samenwerking met andere organisaties om voortgang te realiseren in de energietransitie, zonder directe leiding of ‘doorzettingsmacht’ richting partners of relevante onderdelen binnen de eigen organisatie.

Aanpak

Tijdens de opleiding verwerkt u uw leerervaringen in een interventieplan voor uw eigen casus, met een persoonlijke reflectie op uw ontwikkeling als regisseur. De opleiding verbindt relevante theorie met de actuele praktijk van koplopers in de energietransitie, en de eigen praktijk van u en andere deelnemers. Elke opleidingsdag behandelt een expert een relevant thema, met een meer theoretische of juist praktische achtergrond. Ter voorbereiding krijgt u huiswerk, waarbij expliciet de toepassing op uw eigen praktijk centraal staat. In de afsluitende bijeenkomst van één dagdeel delen de deelnemers hun opbrengsten met hun kernpartners, en ontvangen zij hun certificaat.

Leerdoelen en resultaten

De leergang ‘Ketenregie in de energietransitie’ is intensief, met veel interactie en een sterke focus op het verbinden van theorie en praktijk. Na afloop:

 • weet u welke afhankelijkheden zich voordoen rond de energietransitie en hoe het krachtenveld eruitziet;
 • herkent u de dynamiek in complexe samenwerkingsprocessen en weet u die te plaatsen;
 • kunt u verschillende interventietechnieken toepassen om de voortgang in de samenwerking te waarborgen;
 • bent u in staat diverse partijen met uiteenlopende belangen te verbinden;
 • hebt u geleerd hoe u regie kunt voeren zonder te beschikken over (formele) hiërarchische macht en hoe u met gezag en slimme interventies stuurt op resultaat;
 • hebt u persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om daadwerkelijk te kunnen en durven interveniëren;
 • kunt u keten- en netwerkgericht organiseren, omgaan met uiteenlopende belangen van betrokkenen op strategisch niveau, horizontaal leidinggeven en uw eigen regierol binnen de keten succesvol positioneren;
 • weet u hoe u een keten- of netwerk(organisatie) analyseert, inclusief procesontwerp en interventies;
 • verwerkt u de verworven kennis en vaardigheden rond uw eigen praktijk en regiestijl tot een leidraad voor uw persoonlijk handelen in de komende periode.

Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat van de Erasmus Academie.

Groepsgrootte

Het maximum aantal deelnemers bedraagt: 20

Data en locatie

De leergang bestaat uit 6 trainingsdagen, welke gepland zijn op:

Voorjaar 2020:

 • 12 mei 2020
 • 9 juni en 30 juni 2020
 • 8 september 2020
 • 29 september 2020
 • 3 november 2020
 • 1 december 2020 (certificaatuitreiking)

Najaar 2020:

 • 6 oktober en 27 oktober 2020
 • 17 november 2020
 • 8 december 2020
 • 12 januari 2021
 • 2 februari 20221
 • 2 maart  2021 (certificaatuitreiking)

Voor inschrijven en recente data verwijzen wij u naar de website van de Erasmus Academie.

Uw investering

De investering bedraagt € 5.950,- (vrijgesteld van btw).
Inbegrepen zijn een dagarrangement en cursusmateriaal.

Trainers

De leergang 'Ketenregie in de energietransitie' is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Frank Beemer, Academic Director van de Ketenregieopleidingen bij Erasmus Academie, en Bram Brouwer, managing director bij Berenschot.

Frank Beemer
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren. Als academic director Ketenregie bij Erasmus Academie werkt hij aan professionalisering van regisseurs die verantwoordelijkheid hebben of nemen om met andere partijen vernieuwing te realiseren binnen netwerken, allianties & ketens.

Bram Brouwer
Bram Brouwer is Managing director bij Berenschot, adviseur en procesbegeleider in strategische samenwerkingsvraagstukken in de warmteketen en de energietransitie. Bram heeft zich gespecialiseerd in ruimtelijke samenwerkings- en verandervraagstukken op het lokale en regionale niveau. Momenteel is hij actief op het gebied van duurzame energie en begeleidt hij overheden in het oppakken van nieuwe rollen in verhouding tot de maatschappij.

Andere betrokkenen zijn:
drs. Maarten Königs (docent Alliantiekunde en partner Holland Branding Group), prof. dr. Sandra Schruijer (hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht), prof. dr. Derk Loorbach (hoogleraar Socio-economische transities Drift/Erasmus Universiteit Rotterdam), Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen gemeente Leiden), Lex Hoefsloot (wethouder Duurzaamheid, Klimaat en Openbare Ruimte gemeente Ede) en Pieterjan van der Hulst (voormalig directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën).

Programma per dag

Dag 1

Op de eerste trainingsdag komt de noodzaak van ketenregie in de energietransitie aan bod en leert u meer over de inherente dynamiek. U maakt kennis met de wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van de energietransitie en de afhankelijkheden die zich voordoen. Dit helpt u begrijpen waarom alleen een netwerk aan partijen resultaat kan boeken.

Dag 2

De tweede trainingsdag staat in het teken van het werkbaar maken van de opgave en het formuleren van een gedeelde ambitie. U krijgt meer te horen over het committeren van relevante partners aan uw transitieproject, en over de dynamiek en deelbelangen bij dergelijke meervoudige opgaven.

Dag 3

Tijdens trainingsdag 3 gaat u aan de slag met het organiseren van beweging. Hierbij komen allerlei vragen aan bod. Hoe te beginnen en welke stappen wilt u zetten? Welke bewegingen zijn er in het netwerk? Hoe stuurt u op synergie, draagvlak en haalbaarheid met behulp van een procesontwerp en ‘baasvervangende’ mechanismen?

Dag 4

Op trainingsdag 4 staan financiering & governance centraal. De energietransitie vergt inzicht in specifieke exploitatie- en financieringsarrangementen en netwerkgovernance. Met welke prikkels moet u rekening houden? Welke typen samenwerkingen doen zich voor en welke besturingsvormen horen daarbij? Hoe kunt u de samenwerking bestuurlijk borgen en wat vraagt dit van het top- en middenmanagement van de deelnemende organisaties?

Dag 5

Tijdens de vijfde trainingsdag vergroot u uw kennis van de psychologie van regie. Hoe smeedt u effectieve samenwerkingsrelaties tussen mensen en in groepen en hoe gaat u om met relationele dynamiek? U ervaart de kracht van de dynamiek aan den lijve en leert wat er nodig is om te interveniëren in lastige situaties.

Dag 6

Op trainingsdag 6 komen uw rol, positie en stijl als regisseur aan bod. Waar ligt uw toegevoegde waarde, welke verantwoordelijkheid hebt u en hoe vult u die rol in? Wat zijn de kerntaken van de regisseur? Wat is uw eigen regiestijl en interventierepertoire? Bent u optimaal effectief of kunt u uw vaardigheden nog verbreden?

Uitreiking

Ter afsluiting vindt een feestelijke certificaatuitreiking plaats.