Regionale CO2-routekaart

Dienst

Regionale CO2-routekaart voor een effectiever klimaatbeleid

Kwantificeer uw klimaatbeleid en krijg inzicht in de behaalde (1990-2021) en verwachte (2030) reductie van de uitstoot van broeikasgassen in uw gemeente of provincie!
Regionale CO2-routekaart

De regio vervult steeds meer een centrale rol in de energietransitie. Zowel vanuit het Rijk als vanuit de samenleving wordt van gemeenten en provincies verwacht dat zij hierin de regie pakken. Daarbij worden dan ook eigen doelen of ambities geformuleerd ten aanzien van het verminderen van de uitstoot van (alle) broeikasgassen zoals CO2. Om klimaatbeleid effectiever vorm te geven en de voortgang te monitoren is heldere sturingsinformatie nodig. En daar ontbreekt het in veel gevallen nog aan.

Openbaar beschikbare bronnen bevatten namelijk geen informatie over de uitstoot in het verleden (1990), waardoor een belangrijk referentiepunt ontbreekt. Daarnaast wordt er alleen landelijk een voorspelling van de toekomstige uitstoot (2030) gemaakt. De effecten van lokale keuzes en beleid zijn hierin niet zichtbaar. Om een haalbare ambitie vast te leggen en bij te kunnen sturen, kan uw gemeente of provincie echter niet zonder inzicht in de huidige situatie (2021) en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Om die reden hebben we een regionale routekaart ontwikkeld die inzicht geeft in de behaalde en verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen in uw gemeente of provincie!

 

Wat we doen

Routekaart voor een effectiever klimaatbeleid

Regionaal inzicht

Om op regionaal niveau inzicht te geven in de reductie van broeikasgassen vanaf 1990 tot 2030 hebben we een klimaatdashboard ontwikkeld. Dit biedt houvast voor de te verwachten uitstootreductie in de komende jaren en hoe die zich verhoudt tot de gewenste doelstellingen. Het dashboard geeft inzicht in de reductie van broeikasgassen op verschillende terreinen, zoals mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, opwek van elektriciteit (inclusief wind en zon op land) en in het energieverbruik van de industrie.

Op basis van de behaalde resultaten uit het verleden en analyses van de bijdrage van vastgesteld en voorgenomen beleid hebben we een prognose gemaakt van de reductie tot 2030. Zo wordt zichtbaar waar kansen liggen voor additionele reductie en hoe u effectief aanvullend (lokaal) klimaatbeleid vorm kunt geven.

 

Presentatie cijfers en inzichten

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw regio? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We presenteren uw gemeente, RES of provincie graag onze analyse van de huidige reductie en prognose van de broeikasgasuitstoot die in 2030 aan uw regio toe te rekenen is!

Heldere en relevante sturingsinformatie

De regionale CO2-routekaart geeft inzicht in:

  • de in uw regio behaalde reductie van uitstoot van broeikasgassen sinds 1990
  • de reductie van uitstoot van broeikasgassen per klimaattafel en (sub)sector
  • de te verwachten reductie van broeikasgassen bij bestaand beleid, in relatie tot de nationale doelstellingen
  • de te realiseren reductieopgave ten aanzien van de door uw regio gestelde (of nog op te stellen) ambitie
  • de mogelijkheden en kansen om aanvullend en effectiever klimaatbeleid vorm te geven.