Regionale Energiestrategie (RES) | Berenschot

Werkveld

Regionale Energiestrategie (RES)

Het adviseren over de Regionale Energiestrategie (RES) en het ondersteunen van de RES-regio’s bij het vormgeven van het RES-proces. Dat is wat we doen. Met focus op de leefomgeving, maatschappelijke betrokkenheid, energiesysteem en de CO2-doelstelling.
Afbeelding - Regionale Energiestrategie (RES)

Met het presenteren van het Klimaatakkoord in 2019 hebben decentrale overheden, samen met hun partners, een belangrijke taak gekregen in het realiseren van de regionale energietransitie. Gemeenten, provincies en waterschappen werken daarom in dertig regio’s samen aan Regionale Energiestrategieën (RES). Het doel: 35 TWh duurzame opwekking in 2030.

Ondersteuning en procesbegeleiding

Dit is een ambitieuze, niet gemakkelijk te realiseren opgave. Na grote inspanning hebben de RES-regio’s zomer 2021 hun RES 1.0 gepresenteerd. Hieruit volgen zoekgebieden en projectlocaties voor de opwekking van duurzame wind‑ of zonne-energie. Nog niet alles is in beton gegoten, wel moeten de projecten om die 35 TWh te realiseren vóór 1 januari 2025 vergund zijn. Snelheid is dus geboden, terwijl genoeg uitdagingen het verwezenlijken van de ambities bemoeilijken. De opgaven zijn nieuw en de vereiste samenwerking voelt niet direct vertrouwd. Vaak hebben overheden en partners nog onvoldoende beeld bij de gemeenschappelijke belangen, hun eigen positionering én de mogelijkheden tot sturing. Verder leiden problemen op het elektriciteitsnet tot vertraging en lastige keuzes.

Versnellen en realiseren

Wij helpen bij het versnellen van de regionale energietransitie en het realiseren van de plannen uit de Regionale Energiestrategie. Dat doen we op basis van grondige kennis van de fysieke leefomgeving én het energiesysteem. Al onze inzichten rond de dertig Regionale Energiestrategieën hebben we gebundeld in ons RESolution-dashboard. Deze kennis combineren we met uitstekende procesvaardigheden, ervaring met participatie en het werken in politiek-bestuurlijke en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Procesbegeleiding

We helpen met het vormgeven en begeleiden van het RES-proces. Hierbij bepalen we samen met u de inhoud van de RES en de Regionale Strategie Warmte (RSW), begeleiden we de onderhandelingen over de RES én zorgen we voor de ontwikkeling en implementatie van een uitvoeringsprogramma. Al onze ervaringen en contacten uit de verschillende RES-regio’s en bij het Nationaal Programma RES zetten we graag in voor uw regio.

Leefomgeving

De energietransitie vraagt ruimte, maar dat geldt ook voor andere opgaven. Wij ondersteunen u bij het integraal programmeren en adviseren over nieuw beleid, instrumentarium of organisatie-inrichting. Hierbij sluiten we aan bij lopende processen zoals die vanuit de Omgevingswet.

Maatschappelijke betrokkenheid

De energietransitie is van ons allemaal. Wij helpen RES-regio’s bij het betrokken krijgen én houden van diverse doelgroepen en het experimenteren met nieuwe participatievormen, zoals een burgerforum. Samen met u geven we de participatiestrategie vorm en evalueren we deze na afloop. Ook adviseren we u over het in te zetten instrumentarium.

Energiesysteem

De energietransitie is van ons allemaal. Wij helpen RES-regio’s bij het betrokken krijgen én houden van diverse doelgroepen en het experimenteren met nieuwe participatievormen, zoals een burgerforum. Samen met u geven we de participatiestrategie vorm en evalueren we deze na afloop. Ook adviseren we u over het in te zetten instrumentarium.

CO2-doelstelling 2030

De RES’en richten zich hoofdzakelijk op het opwekken van duurzame energie. Maar op welke andere manieren valt er CO2 te besparen? Wij ontwerpen een regionaal handelingsperspectief en ondersteunen bij het voorleggen en maken van bestuurlijke keuzes. Ook ontwikkelen we een CO2-monitor om snel klimaatroutekaarten op te stellen voor gemeenten, provincies en regio’s.

Bekijk ook deze mogelijkheden