Toekomst vavo-onderwijs | Berenschot cases

Blik op toekomst vavo-onderwijs

Case
Vavo-onderwijs

Deel deze case

Datum

31 oktober 2022

Opdrachtgever

Anoniem

In het schooljaar 2019-2020 schrapte onderwijsminister Slob de centrale examens vanwege corona. Door dit besluit sloten meer scholieren hun middelbare schoolcarrière af met een diploma.

Dit zorgde voor een flinke daling in de vavo-instroom (volwassenonderwijs, georganiseerd door mbo-instellingen). Reden voor deze scholen om zich te beraden op hun toekomst. Zo ook onze opdrachtgever.

Om toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig vavo-onderwijs te behouden, is deze school bezig met een strategische oriëntatie op de toekomst van het vavo. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wat is de toekomstige vraag naar vavo-onderwijs in de regio (kwantitatief en kwalitatief)? Hoe maken leerlingen hun keuze? Welk beleid voeren toeleverende scholen en welk landelijk beleid raakt het vavo? Welk aanbod is toegevoegd in de regio op basis van deze vraag? Er was kortom behoefte aan beter zicht op de doelgroep (nu en in de toekomst) om de juiste keuzes te kunnen maken. In dit kader heeft Berenschot de potentie voor vavo in de regio onderzocht. Op basis van het onderzoek hebben wij een aantal mogelijke scenario’s geformuleerd voor de toekomst en acties die de school vanaf het school jaar 2022/2023 zou kunnen inzetten.

Potentieonderzoek vavo-doelgroep

In het onderzoek geven wij antwoord op de vraag hoe de (toekomstige) vavo-doelgroep eruit ziet en hoe de opdrachtgever kan aansluiten bij deze doelgroep en haar behoeftes. Hiertoe is een analyse gemaakt van vier elementen die een goed beeld geven van de mogelijke toekomst:

Afbeelding - Figuur 1. Vanuit vier invalshoeken zicht krijgen op de doelgroep
Figuur 1. Vanuit vier invalshoeken zicht krijgen op de doelgroep

1. Prognose toestroom

Hoe ontwikkelt de doelgroep zich cijfermatig de komende jaren? Dit op basis van demografische gegevens, gecombineerd met slagingspercentages van toeleverende scholen, en op basis van (toekomstig) beleid van de scholen en RMC-regio’s in de omgeving.

2. Inhoudelijke behoefte

Hoe ontwikkelt de vraag naar vavo zich onderwijsinhoudelijk? Dit betreft de (inhoudelijke) behoeften van de doelgroep en de beweegredenen om zich in schrijven voor vavo.

3. Beleid en ontwikkelingen

Hoe ontwikkelt bijvoorbeeld wet- en regelgeving zich op termijn? Wat is de impact daarvan op de mogelijke toestroom?

4. Concurrentieanalyse

Wie zijn de concurrenten en wat bieden ze aan? Hoe verhoudt zich dat tot het eigen aanbod? Er is hierbij nadrukkelijk ook gekeken naar particuliere aanbieders en nieuwe toetreders.

Toekomstige instroom vavo-onderwijs

Op basis van verschillende interviews met toeleverende scholen, RMC-regio’s, decanen(netwerken) en een cijfermatige analyse kwamen wij tot een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkeling van de doelgroep van het vavo en daarmee zicht op de mogelijk nieuw aan te spreken doelgroepen. Zo kwam uit het onderzoek naar voren dat er potentieel in de regio zit rondom profielverbeteraars of profielswitchers. Daarnaast konden onze adviseurs een aantal concrete aanbevelingen doen over hoe het vavo invloed kan uitoefenen op de instroomkanalen, door bijvoorbeeld te investeren in marketing, contacten met toeleverende scholen en samenwerkingsverbanden/RMC-regio’s.

In een toekomstsessie zijn de verschillende scenario’s besproken met de opdrachtgever. Hierin zijn ook gezamenlijke strategische opties voor de toekomst geformuleerd. Het adviesrapport is vervolgens in het mt gepresenteerd en daarna nog aan de medewerkers van de opdrachtgever.

De opdrachtgever was met alle nieuwe inzichten in staat de koers van het vavo bij te stellen richting de toekomst.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?