3 inzichten over evaluatie van beleid in de zorg | Berenschot

Evaluatie van projecten en beleid in de zorg: onze belangrijkste inzichten

Artikel
zorg vrouwelijke arts aan het werk

Deel dit artikel

Datum

17 maart 2022

Leestijd

2 minuten

Iedereen in de zorg heeft ambities, maakt plannen, voert uit en stelt bij. Daarbij probeert men te leren van eerdere ervaringen en te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Achteraf bepaalt men in hoeverre het is gelukt om de zorg een stukje beter te maken.

Inzicht 1 - Heldere ambities en realisme

Houd heldere ambities voor ogen bij het vaststellen van activiteiten en wees realistisch op welke termijn resultaten zijn te verwachten.

Om te bepalen in hoeverre de activiteiten van een organisatie daadwerkelijk een bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van de eigen ambities, moet u vaak (eerst) dichtbij kijken; op de kortere termijn. Beoordeel effecten dus niet uitsluitend op de zichtbaarheid op langere termijn. Oftewel, weet waar u naartoe werkt en gebruik dit doel als kompas voor het bepalen van uw activiteiten. Wees tegelijkertijd scherp op welke termijn u welke resultaten mag verwachten en wanneer u op welke resultaten kan worden aangesproken.

Inzicht 2 - Positie en afhankelijkheden

Creëer inzicht in uw positie en afhankelijkheden in het speelveld.

Een organisatie is altijd afhankelijk van andere partijen om haar ambities te realiseren. Een eerste stap is om vast te stellen welke positie uw organisatie heeft bij het realiseren van het gewenste resultaat. En hoe effectief bent u in uw relatie met direct betrokkenen? Dit bepaalt namelijk, samen met uw eigen inspanningen, de garantie voor het bereiken van het beoogde effect. We zien een parallel met een estafetteloop; het effect is pas zichtbaar als de laatste loper over de finish is. Hoe zorgt u ervoor dat u niet alleen zelf een snelle tussentijd en goede overdracht van het stokje doet, maar ook een ander stimuleert om de race een succesvol vervolg te geven?

Inzicht 3 - Patronen herkennen

Herken patronen in wat wel en niet werkt in het handelen van de organisatie.

Door gestructureerd zogenaamde mechanismen van effect te onderzoeken, is het mogelijk om in volgende projecten geleerde lessen toe te passen. Wat werkt wel en niet in bepaalde situaties en hoe anticipeert u daarop? Als draagvlak bij specifieke stakeholders bepalend is voor het eindresultaat, speel hier dan vroegtijdig op in door het organiseren van contactmomenten.

We zijn ervan overtuigd dat ook individuele zorgaanbieders voordeel kunnen hebben bij het toepassen van beleidsevaluaties. Juist de grote maatschappelijke opgaven en ambities in de zorg - zoals het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek, tekorten op de arbeidsmarkt en preventiedoelstellingen - vragen om het monitoren en inzichtelijk maken van de behaalde resultaten. Op die manier kunnen organisaties beschikbare middelen effectief inzetten en professionals handvatten bieden om hun impact te vergroten.

Over de methodiek

Bij Berenschot hebben we al veel evaluaties binnen de zorg mogen uitvoeren. Door systematisch voorafgaand, tijdens en na afloop van een traject in kaart te brengen hoe een en ander loopt, komen we tot belangrijke inzichten. Soms bevestigen die hetgeen wat u al vermoedde en biedt het onderzoek de onderbouwing daarvoor. Vaak levert het ook verrassende inzichten op en blijkt een organisatie bijvoorbeeld – gezien de omstandigheden - acceptabele resultaten te hebben behaald, terwijl dit niet zo werd beleefd. We hanteren hiervoor een beproefde werkwijze. In elk evaluatieonderzoek doen we nieuwe inzichten op, waarmee we het analysekader en de toepassing ervan verrijken.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief