Beleidsonderzoek in de zorg | Berenschot

Dienst

Beleidsonderzoek en -evaluatie in de zorg

Berenschot helpt overheden en uitvoeringsorganisaties bij het onderzoeken en evalueren van (beoogd) beleid, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau.
Afbeelding - Beleidsonderzoek en -evaluatie in de zorg

Overheden en uitvoeringsorganisaties werken hard om de zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en beschikbaar te houden. In het huidige zorglandschap, waar een toenemende zorgvraag gepaard gaat met beperkte financiële middelen en een stijgend tekort aan zorgpersoneel, is dat geen gemakkelijke opgave. Terecht worden dan ook hoge eisen gesteld aan (transparantie over) prestaties en kwaliteit en wordt kritisch gekeken naar de effecten van beleid.

Landelijk, regionaal en lokaal

Om dergelijke effecten te meten, voeren wij voor overheidsorganisaties verschillende vormen van beleidsonderzoek uit, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Door middel van beleidsdoorlichtingen, beleidsevaluaties, projectevaluaties, stelseldoorlichtingen en impactmetingen maken we inzichtelijk óf en zo ja in welke mate bepaalde inspanningen leiden tot het beoogde effect. Zo kunnen organisaties waar nodig bijsturen. Afhankelijk van aard en omvang van het onderzoek bepalen we de meest geschikte onderzoeksmethoden, die wij combineren met onze uitgebreide sectorkennis.

Veel ervaring

Wij hebben veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoeken voor opdrachtgevers als het Ministerie van VWS, de NZa, Zorginstituut Nederland, de IGJ, gemeenten en de VNG, ZN en branchepartijen (waaronder ActiZ, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz) en zorgaanbieders.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Stelseldoorlichting

Om inzicht te krijgen in (onderdelen van) het zorgstelsel, onderzoeken we voor opdrachtgevers in hoeverre verschillende belanghebbenden in de uitvoering van beleid effectief samenwerken.

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Op verzoek van overheden die de effectiviteit van beleid en van hun beleidstheorieën willen kennen, voeren we verschillende vormen van onderzoek uit om te achterhalen of beoogde effecten worden gerealiseerd.

Projectevaluatie

Om het resultaat van en de werkwijze binnen projecten en programma’s objectief te beoordelen, voeren we projectevaluaties uit. Die richten zich op de inhoud, maar ook op de doorlopen processen, aansturing en governance.

Impactmeting

Om inzicht te geven in de mate waarin voorgenomen beleid bijdraagt aan het beoogde effect, voeren we impactmetingen uit.