Inflatie: ' nieuw' op de managementagenda! | Berenschot

Inflatie: ' nieuw' op de managementagenda!

Artikel
Vergadering directie

Deel dit artikel

Datum

19 september 2022

Leestijd

3 minuten

Werd vorig jaar nog uitgegaan van een kortstondige inflatieperiode, nu verwachten economen een inflatiecijfer dat voor veel landen en voor meerdere jaren structureel ver boven het gewenste niveau van 2% ligt. In de concept Macro Economische Verkenning voorspelt het CPB voor 2022 een inflatie in Nederland van bijna 10%. De vraag is of en zo ja, op welke manier deze nieuwe realiteit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de aansturing van organisaties. Eén ding is zeker, u moet handelen. Prijzen gaan niet meer naar beneden. Hierna volgen de belangrijkste aandachtspunten.

Noodzaak om het prijsbeleid te herzien

Bedrijven worden geconfronteerd met een dermate scherpe kostenstijging dat ze hun prijsbeleid moeten herzien. Die stijging kan het gevolg zijn van sterk gewijzigde en fluctuerende grondstofprijzen, energiekosten of valutakoersen en is in veel gevallen een combinatie van factoren. De meeste industriële bedrijven verkopen goederen en diensten op de wereldmarkt en zullen wereldwijde ontwikkelingen op de voet moeten volgen. Nichespelers zullen hun eigen afweging moeten maken of het doorbelasten van kostenstijgingen aan hun klanten een haalbare optie is. Het is belangrijk om goed te kijken naar korte- versus langetermijncontracten, naar de leveringscondities, de haalbaarheid van CPI-clausules en naar de heersende kortingsregelingen.

Ons advies: evalueer het prijsbeleid grondig en frequent, jaarlijks is nu niet vaak genoeg. Kijk daarbij naar ontwikkelingen in de gehele keten en stuur op waardecreatie voor de klant. Wees helder in uw communicatie naar ketenpartijen.

Aandacht voor inkoop en sourcing

De beschikbaarheid van grondstoffen en halffabricaten is al enige tijd niet meer vanzelfsprekend. Verstoorde aanvoerlijnen zorgen voor grote onzekerheid, vertraging en extra kosten. Geopolitieke spanningen verhogen de noodzaak om de sourcing-strategie nog een keer tegen het licht te houden. Vaste langetermijncontracten met leveranciers kunnen gunstig zijn. Bij spottarieven wordt de volle prijs betaald. Kortingsregelingen worden stopgezet en volume is niet langer automatisch aanleiding voor betere tarieven.

Ons advies: blijf in gesprek met uw belangrijkste leveranciers over kosten, capaciteit en beschikbaarheid. Breng de verwachtingen in kaart voor de komende periode en neem die mee in de beleidskeuzes. Versterk de inkoopfunctie.

Omgaan met investeringen en uitbreiding

Kapitaalintensieve bedrijven investeren over meerdere jaren. Kosten die dit jaar kunnen worden genomen, verlichten de toekomstige financieringsbehoefte. In tijden van inflatie kunt u uw geld beter vandaag besteden dan morgen. Vertraging van projecten is altijd vervelend, maar wordt nu ook extra kostbaar. Veel bedrijven draaien op dit moment op volle capaciteit. Uitbreiding is van strategisch belang, zeker als er gedurende de coronapandemie minder is geïnvesteerd en geïnnoveerd. Er moet nu dus meer geïnvesteerd worden, terwijl de economische onzekerheid verder lijkt toe te nemen.

Ons advies: besteed aandacht aan innovatie, productiviteitsverbetering en langetermijninvesteringen gecorrigeerd voor inflatie en klimaateffecten. Versnel de besluitvorming en vermijd verstarring.

Beheers cashflow en kosten

Hogere inflatie zal leiden tot structureel hogere rentestanden. Centrale banken hebben de afgelopen maanden de rente al verschillende keren verhoogd en aangegeven hiermee door te zullen gaan, mogelijk met een recessie tot gevolg. Om te kunnen blijven investeren, is strak cashflowmanagement noodzakelijk. Kostenbeheersing is van belang, ook voor bedrijven die op dit moment de wind mee hebben en er alles aan doen om de productie op te voeren. Uiteindelijk is productiviteit vaak de motor voor winstgevende groei en juist die productiviteit blijft achter. In tijden van inflatie is nominale groei niet gelijk aan reële groei. Goede cijfers vandaag zijn geen garantie voor de toekomst.

Ons advies: blijf kritisch, maak onderscheid tussen nominale en reële ontwikkelingen en behoud de blik op de toekomst. Communiceer daar helder over naar uw stakeholders. Blijf verstandig sturen op de cashflow, gezien de problemen in de keten.

Scherp de controlcyclus aan

Bedrijven werken veelal in een vaste beheerscyclus, waarbij de komende maanden weer in het teken staan van budget- en strategiebesprekingen. Een kortcyclisch strategievormingsproces kan nu aantrekkelijker zijn, door belangrijke externe ontwikkelingen continu te volgen, te evalueren en de strategie waar nodig daarop aan te scherpen. Daarnaast krijgt de controlcyclus zelf meer aandacht. Deze wordt bijvoorbeeld uitgebreid met een duurzaamheidsrapportage en sociale verslaglegging.

Ons advies: inflatie is voor de meeste CEO’s een nieuw fenomeen. De impact hiervan op de bedrijfsvoering en de strategie is groot. Langdurige inflatie vraagt nu om veerkracht, visie en daadkracht.

 

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!