Strategie ontwikkelen en implementeren | Berenschot

Dienst

Strategie ontwikkelen en implementeren

Wij helpen organisaties bij het maken van strategische keuzes en het ontwikkelen van een doelgerichte, duurzame en verbindende strategie. Door alle stakeholders actief te betrekken in het proces en keuzes te onderbouwen met onderzoek en analyse.
Afbeelding - Strategie ontwikkelen en implementeren

Strategie bepalen is noodzakelijk om de organisatie richting te geven, maar het is tegenwoordig niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken. De omgeving verandert continu, met uitdagingen op het gebied van technologische vernieuwing, de komst van nieuwe toetreders, financiering, wetgeving en de wens of noodzaak tot verdere groei. De snel veranderende omstandigheden maken het extra moeilijk om houdbare strategische keuzes te maken.

Alle stakeholders betrekken

Naast snel veranderende omstandigheden is het maken van keuzes complex door uiteenlopende belangen en verschillende perspectieven van alle betrokken stakeholders. Het is van belang om iedereen in het proces te betrekken om tot een evenwichtige, goed onderbouwde en gedragen strategie te komen. Door alle stakeholders actief te betrekken in het strategische besluitvormingsproces voelen zij zich eigenaar van de strategie. Dit vergroot hun betrokkenheid en inzet bij het realiseren van de strategie.

Strategische keuzes maken

Wij helpen organisaties bij het maken van weloverwogen strategische keuzes en het ontwikkelen en implementeren van een inspirerende en verbindende strategie. Door alle relevante stakeholders actief te betrekken en het faciliteren van een intensieve dialoog komen we tot gedragen keuzes. Daarbij voeren we uiteenlopende onderzoeken uit om keuzes te onderbouwen. Bijvoorbeeld naar de omvang van de markt, de verwachte groei, het klantgedrag, de huidige en benodigde capaciteiten of het onderscheidend vermogen van organisaties. Daarnaast helpen we bij het realiseren van een duurzaamheidsstrategie voor bedrijven.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Strategie ontwikkelen en realiseren

Procesbegeleiding

We geloven in de kracht van een intensieve, strategische dialoog met alle relevante stakeholders. Daarvoor creëren wij de randvoorwaarden, zodat u zich kunt concentreren op de inhoud. Samen met alle relevante stakeholders komen in de dialoog tot gedragen strategische keuzes die recht doen aan de mogelijkheden van uw organisatie en praktisch toepasbaar zijn. We helpen vervolgens de strategische keuzes te vertalen naar doelen en concrete acties.

Strategische Dialoog

Onderzoek en analyse

Om weloverwogen strategische keuzes te kunnen maken is grondig inzicht in de markt en supply chain vereist. Daartoe voeren we uiteenlopende onderzoeken uit. Niet alleen marktonderzoek, maar ook interne analyses om inzicht te krijgen in de huidige en benodigde kennis en competenties om te bepalen of een strategische keuze haalbaar is.

Met behulp van het play-to-win model onderzoeken we de strategische opties waaruit gekozen kan worden. Hierbij is het kennen van de consequenties van deze opties heel belangrijk. Om antwoord te kunnen geven op de vraag Where will we play? en How will we win? kijken we enerzijds naar de missie, visie en doelen van de organisatie en anderzijds wat de organisatie uniek maakt via een analyse van materiële en immateriële middelen. Vervolgens bepalen we welke competenties aanwezig dienen te zijn. In de laatste fase kijken we naar de ideale inrichting van organisaties.

 

Play-to-win-model