Benchmark Ziekenhuizen | Berenschot

Benchmark

Benchmark Ziekenhuizen

Hoe verhoudt de overhead van uw ziekenhuis zich tot die van vergelijkbare ziekenhuizen? Op die vraag krijgt u een antwoord door deel te nemen aan deze benchmark. Het geeft gedetailleerd inzicht in de formatie, kosten en toegevoegde waarde van alle ondersteunende diensten.

Afbeelding - Benchmark Ziekenhuizen

Door hoge kwaliteitseisen en beperkte budgetten is het effectief en efficiënt inrichten van de ondersteunende diensten binnen ziekenhuizen een actueel thema. Maar hoe ziet een redelijke omvang van de overhead eruit in relatie tot de gewenste toegevoegde waarde? En welke kosten zouden daarmee gemoeid mogen zijn? Een nauwkeurige vergelijking van de overhead van uw ziekenhuis ten opzichte van andere ziekenhuizen geeft inzicht in concrete verbetermogelijkheden. Zo kunt u een overhead inrichten die past bij uw organisatie en de eisen en wensen die het primaire proces hieraan stelt. Deze benchmark vergelijkt alle ondersteunende diensten binnen ziekenhuizen, zoals HR, I&A, F&C, Kwaliteit, Communicatie en Facilitaire zaken.

Resultaat

Deelname aan deze benchmark levert uw organisatie het volgende op:

 • Inzicht in de omvang, formatie en kosten van ondersteunende diensten in relatie tot andere ziekenhuizen
 • Inzicht in de toegevoegde waarde van ondersteunende diensten, bezien door diegene die hier gebruik van maken
 • Inzicht in het verbeterpotentieel van ondersteunende diensten op basis van gedetailleerde vergelijkingsinformatie
 • Inzichten en handvatten om het goede gesprek met de ondersteunende diensten en het primaire proces te faciliteren en ondersteunen
 • Inzichten en handvatten om onderbouwd en effectief te kunnen sturen op de kwaliteit en ontwikkeling van de bedrijfsvoering.
 • Een overzichtelijke en gedetailleerde rapportage met de resultaten, inzichten en bevindingen.
 • Een presentatie bij u op locatie met een toelichting op de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten voor uw organisatie.

Indien gewenst faciliteren we tevens het gesprek met ondersteuners en gebruikers over de toekomst van de ondersteunende diensten in relatie tot het primaire proces. Hoe zou de overhead er in de toekomst uit moeten komen te zien? En wat is er voor nodig om tot die ideale situatie te komen? Met dit aanvullende onderzoek krijgt u een antwoord op deze vragen.

Werkwijze

Benchmark Ziekenhuizen

De visie van Berenschot op een toekomstbestendige ondersteuning kenmerkt zich niet alleen in wat je doet, maar hoe je het doet (welk gedrag de organisatie vertoont) en welk doel je voor ogen hebt (het waarom). Hoe verhouden de ondersteunende diensten zich ten opzichte van andere ziekenhuizen? En zijn ondersteunde diensten toegerust op veranderende vragen vanuit het primair proces? Deze vragen staan centraal in deze benchmark.

In het benchmarkonderzoek vergelijken wij uw personele, inhuur-, materiële en uitbestedingskosten met die van andere ziekenhuizen. Hierbij gebruiken wij een uniforme codering gebaseerd op onze doorontwikkeling en actualisering van het ‘NZi-rekenschema’. Deze sluit aan bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en doen we recht aan de specifieke situaties en nuanceringen van uw ziekenhuis.

U levert uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie aan. Het jaartal wordt met u besproken door de consultant. Daarnaast levert u de afdelingen en bijbehorende diensten aan waarvan u de toegevoegde waarde wil laten bepalen aan de hand van de enquête die in huis wordt verstuurd. Samen maken we de indeling in de juiste benchmark rubrieken en zorgen voor voldoende respons op de enquête. Dit zorgt namelijk voor gedragen en representatieve uitkomsten.

Tijdens het gehele proces betrekken wij managers van ondersteunende diensten en uit het primaire proces. In individuele gesprekken met hen verifiëren wij de toewijzing. Dat zorgt voor herkenbare en gedragen cijfers. Verbetertrajecten die tot stand komen op basis van de resultaten, komen daardoor beter van de grond.

De investering die deze benchmark vraagt is afhankelijk van uw specifieke wensen. Op basis daarvan stellen we een offerte op.

Optioneel: Overhead Value Analyse 

Waar een benchmark de omvang van de overhead in kaart brengt, geeft de Overhead Value Analyse (OVA) inzicht in de toegevoegde waarde van die overhead. Daarbij spreken we van een optimale overhead als de juiste kwaliteit wordt geboden, tegen minimale kosten. Om de stand van zaken binnen uw organisatie te inventariseren, vragen we een representatieve groep van interne klanten (vaak hoger- en middenmanagement) door middel van een enquête naar hun mening over de toegevoegde waarde van de overhead.​ Op basis van de OVA en onze eigen expertise brengen we zo de toegevoegde waarde van uw overhead in kaart en doen we concrete voorstellen om deze te optimaliseren.

De OVA geldt als optionele aanvulling op een benchmark. ​Samen bieden de producten u een solide en integraal beeld van de eigen bedrijfsvoering, dat u in staat stelt de omvang en kwaliteit van de overheid te normeren en een concreet vervolg te bepalen.

Is uw interesse gewekt? Bekijk dan onderstaande voorbeelden van een enquête en een rapportage:

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland.
 • Gedetailleerd inzicht in de ondersteuning, zowel centraal als decentraal, uitgesplitst naar 104 verschillende rubrieken.
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met geldende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De investering hangt af van de specifieke wensen binnen uw organisatie. Op basis van uw wensen stellen we een offerte voor u samen.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag